תקנון - אתר האינטרנט "שמשנט"
הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד
מבוא
 1. חברת myc בע"מ (להלן: "שמשנט" או "החברה") מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר כהגדרתו להלן ומקווה שהשימוש בהם יענה על ציפיותיך. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירים שונים  כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן. בטרם גלישה באתר, לרבות  תגובה לכתבה או השתתפות בתחרות , הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן תנאי שימוש יעודיים במידה וקיימים. שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
 2. במידה ויש לך שאלה או אי בהירות כלשהי אנו עומדים לרשותך בין השעות 8:00-16:00 בטלפון 077-350-6164 או בפקס 077-350-6165 בדואר אלקטרוני [email protected]
 3. תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים השונים הניתנים באתר, עליהם חלות הוראות התקנונים הפרטניים.
 4. הגדרות
הגדרות המונחים להלן יחולו גם במדיניות הפרטיות:
 1. "אתר שמשנט" - www.shemeshnet.co.il
 2. "המשתמש" או "הגולש" - גולש המשתמש באתר שמשנט בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות מחשב ו/או מכשיר אחר.
 3. "החברה" – myc בע"מ
 4. "תכנים" או "מידע" - התכנים המופעים באתר לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, פרשנויות, הערכות, טקסט, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, תוכנות, קבצי גרפים, יישומים, עיצובים, הודעות, פרסומות וכו', שיועמדו לרשות הגולשים באתר לרבות דרך מכשירים שונים המאפשרים צפייה בתכנים, אשר בבעלותה של שמשנט ו/או בבעלות צד ג' שנתן את הרשאתו לשימוש בהם.
השימוש באתר
השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.
 1. השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.
 2. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שמשנט בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר לרבות במכשירים שונים בהם ניתן לקבל את השירות של האתר גם כן. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר הינו כללי עבור תושבי האזור ואין לראות בו המלצה לשירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 3. ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
 4. שמשנט רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו לרבות פרסום בתי העסק באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. על כן, לא תהא לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שמשנט בקשר לכך.
 5. שמשנט אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של שמשנט או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ושמשנט לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.
 6. החברה אינה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה מתחייבת,  כי בקישור מסוים לאתר תוכן אחר המקושר לא תהא הפרת זכויות יוצרים ו/או תוכן מהימן, מלא או עדכני, שמשנט לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. שמשנט אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 7. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר שמשנט ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 8. כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה אינה כפופה למדיניות הפרטיות ו/או לתקנון האתר של החברה אלא למדיניות הפרטיות ו/או לתקנון, ככל שישנם, של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 9. לשימת לבך, שמשנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת הגולש, את תנאי התקנון.
 10. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של שמשנט ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל [email protected] שמשנט תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
פרסום
 1. הגולש מסכים שהחברה תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פרסום "באנרים" ו/או כתבות פרסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון.
 2. הגולש מסכים בזאת, כי החברה תהיה זכאית לשלוח מעת לעת חומר פרסומי לגולשים אשר הסכימו בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר לקבל חומר כאמור.
תכנים המפורסמים בשמשנט על ידי גולשים
יודגש, כי כל גולש באתר שמשנט מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
 1. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי דיבה ולשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לגולש; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;
 2. שמשנט רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 3. יודגש, כי כל תוכן אשר יועבר על ידי גולש לצורך פירסומו יהא חשוף לכל גולשי האתר.
 4. בגין פרסומים כאלו ואחרים על ידי הגולש, החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הגולשעלול לקבל. על כן, החברה לא תישא כלפי הגולש באחריות מסוימת לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
 5. שמשנט לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו לגולש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 6. יובהר, כי בעת משלוח תכנים לפרסום על ידי הגולש, הגולש מקנה לשמשנט את האפשרות לעשות שימוש בתוכן הפרסום ללא הגבלת זמן, ובכך ששמשנט תהא רשאית להציגו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או לעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. כך שזכויות הקניין הינן של שמשנט בלבד והגולש לא יהא זכאי לכל תשלום בגין פרסומים אלו.
 7. יודגש, כי כל מידע מקצועי הניתן באתר הינו המלצה בלבד ומידע זה אינו מהווה חלופה לקבלת מידע מקצועי ועל אחריות הגולש לבחון את מהימנות תוכן הדברים.  משכך, שמשנט אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לגולש או לצדדים שלישיים אם הוחלט לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה על הגולש האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.
תכנים כלכליים
 1. בשמשנט ימצאו תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על בתי עסק באזור מטה יהודה, שערי חליפין, דיווחי חדשות, המלצות בענייני דת, עדכוני ספורט, פוליטיקה, דעות וכו'. 
 2. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. על כן, הגולש האחראי הבלעדי לבחינת, בדיקת ואימות התכנים האלו
קניין רוחני
 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר האינטרנט שמשנט  וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק המצוי באתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של שמשנט בכתב ומראש.
 3. שמה של שמשנט, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של שמשנט.
 4. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיהגולש לפרסום בשמשנט נשארות בבעלותו.
 5. הגולש מתחייב  שלא למסור לשמשנט תכנים שאינו בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בשמשנט, הגולש מאשר כי הינו בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, וכי הינו בר-רשות להתרת פרסומם בשמשנט. בעת משלוח תכנים לפרסום על ידי הגולש, הגולש מקנה לשמשנט את האפשרות לעשות שימוש בתוכן הפרסום ללא הגבלת זמן, ובכך ששמשנט תהא רשאית להציגו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או לעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה, אלא אם נשלחה הודעת ביטול בכתב ואשר התקבלה בגינה תגובה מטעם החברה.

פרסומות ומידע מסחרי
 1. החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר שמשנט פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. שמשנט תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
 2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לשמשנט אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
 3. שמשנט תהא רשאית להציע לגולשי האתר , מפעם לפעם ובכפוף להסכמת הגולש לכל הוראות תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן, להשתתף בתחרויות וכיוצ"ב, חלקם נושאי פרסים.
הפסקת שימוש ושיפוי
 1. שמשנט רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל גולש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות הורדת פרסומת של בית עסק, אי פרסום טוקבקים, חסימת  IP, התחקות אחר השימוש של הגולש באתר, העברת דפוסי התנהגות הגולש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של הגולש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 2. היה ויפר הגולש תנאי שימוש אלה, תהא לשמשנט, לפי שיקול דעתה, זכאות לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  הגולש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה.
 3. תנאי תקנון זה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר שמשנט, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
חובות הגולש
השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
 1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של הגולש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והגולש אינו רשאי ליצור  שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 2. הגולש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של:
  1. מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  2. מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי;
  3. מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
  4. או מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 3. הגולש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 4. הגולש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.
שונות
 1. שיפוי
  הגולש ישפה את שמשנט, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.
 2. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
 1. תקפות הוראות תקנון זה
במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית משפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.