ולכן ברצוני לבאר מובא ברש"י (ממפרשי התורה) וירא אהרון מה ראה? ראה שחור בנה של מרים אחותו שחוט ולכן עשה את העגל כיון שחשש שיהרגו גם אותו והשאלה קשה יותר א"כ מה עם מסירות נפש אלא מובא מעשה בתקופת המלכים

דוד המלך היה המלך על כל הארץ וכך גם בנו שלמה היה מלך בלתי מעורער לאחריו מלך בנו רחבעם ובתקופה זו נחלקה המלוכה למלכי יהודה ולמלכי ישראל רחבעם היה מלך יהודה ותחת מלכותו שני שבטים יהודה ובנימין ומנגד הייתה את מלכות ישראל ושם מלך ירבעם בן נבט
ירבעם מלך ישראל מנע מנתיניו לעלות להקריב בבית המקדש ובנה פסלים שלהם יעבדו

ואחרי מות ירבעם מלך על ישראל אחאב  שידוע שבזמנו הוצאו להורג ע"י אשתו נביאי ה' היחסים שבין המדינות היו מצוינים מלך יהודה לקח לבנו את ביתו של אחאב  ושמה עתליה וכך שני המלכים הפכו למחותנים וכאשר מת מלך יהודה מלכו תחתיו עתליה ובעלה וכשמת בעלה של המלכה (עתליה) מלך בנם אחזיהו
עתליה הייתה גם אמו של מלך יהודה וגם ביתו של מלך ישראל אחאב ובנתיים מת אחאב ומלך בנו יהורם אח של עתליה

באותה תקופה לאחר מות המלך אחאב קורא אלישע לתלמידו יונה הנביא ומצוה עליו ותמשח את יהוא בן נמשי למלך על ישראל ובכך פורץ המרד במלכות ישראל ונהרגים  אחזיה ויהורם מלכי יהודה וישראל

ועכשיו מי ימלוך ? עתליה שידעה שמלכות מעבירים מאב לבן או נכד ואם אין רק אז מעבירים לנשים הרגה את משפחתה בניה נכדיה למעט אחד שאותו הבריחה העוזרת ללא ידיעת עתליה ושמו יהואש והם הוחבאו ע"י יהוידע הכהן הגדול בעלית גג בקודש הקודשים מקום שנאמר והזר הקרב יומת ושם הוחמא מפני עתליה למשך שש שנים כשהיה בן שבע הוציאם יהוידע והמליכו למלך ונהרגה עתליה ויהואש בן שבע שנים במולכו וארבעים שנה עשה טוב לעם בעצת יהוידע רבו ומצילו לאחר מות יהוידע הכהן הגדול מינו את בנו זכריה בנו לכהן גדול והמלך נהפך ע"י העם לאל שכן יצא הקודש הקודשים לאחר שש שנים ולא מת זכריה שהיה נביא וכהן הוכיח את העם ולאחר תוכחות רבות רצחו אותו בבית המקדש והיה דמו מבעבע ולא נשטף ולא נבלי עד שהגיע נבוזרדן להחריב את המקדש ניסה לפיסו את  זכריה ורצח עם רב על דמו ולא נח אמר טובים שבהם הרגתי רצונך שאהרון את כולם ומיד נח דמו של זכריה

יוצא ממעשה זה שבעוון רצח של נביא וכהן אין כפרה את זה ידע אהרון ואמר חור בנה של מרים היה נביא ואני כהן אם גם אני לא יעשה מה שביקשו יהרגו גם אותי מותב שהעשה עגל ובכך אני יפסיד את עולם הבא שלי ואולי גם את העולם הזה ובלבד שלא יענשו עם ישראל ראה זאת הקב"ה ואמר שעדפת שתתלה בך החטא ע"מ לרחם על עמי אני זוקף מעשה זה לזכותך ולא לחובך
 
זה מנהיג אמיתי שמוכן למסור הכל בשביל עמו