בלק מלך מואב מזמין את בלעם כדי לקלל את עם ישראל. בלעם בא לקלל ויצא מברך לאחר שאמר את הדברים ששם ה' בפיו.

בין דבריו אמר "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע ה', כארזים עלי מים" (במדבר, כ"ד, ה'-ו').

מה הם "אוהליך?" ומה הם "משכנותיך"?

הספורנו מסביר כי "אוהליך" הםבתי המדרשות שבהם עוסקים בתורת ה' ו"משכנותיך" הם בתי הכנסיות, מקדשי מעט, המיוחדים לשכן שם ה' ולקבל את תפילת המתפללים.

אמר בלעם "מה טובו" - לא זו בלבד שבתי המדרשות ובתי הכנסיות מיטיבים לעוסקים בהם בתורה ובתפילה, אלא הם מיטיבים לכלל האומה; "כנחלים ניטיו" - בתי המדרשות הם להמון העם כנחללים הנוטים אל השדות להשקותם, כי יושבי האוהלים ותופסי התורה דולים ומשקים תורה להמון; "וכגנות עלי נהר" - המתפללים בבתי הכנסיות הם כגנים השתולים עלי נהר שלעולם מניבים פרי, כך תפילותיהם מתקבלות.

במדרש רבה (שיר השירים, ח', ב') אומרים חז"ל על הפסוק "היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעני" (שיר השירים, ח', י"ג): "כשישראל נכנסים לבתי הכנסיות וקוראים קריאת שמע בכוונת הדעת, בקול אחד, בדעה אחת ובטעם אחד (במטרה אחת), אומר להם הקדוש ברוך הוא: היושבת בגנים (בבתי הכנסיות, כשאתם קוראים בקיבוץ אחד, אני ופמליה שלי מקשיבים - "לקולך השמיעיני".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך י', תמוז תשס"ח, עמ' 91.