מה הוא המועד החשוב ביותר לעם ישראל? לאיזה חג אפשר לומר "לך יאה כתר הבכורה?". בקיצור, איזה חג חשוב יותר מכולם?

רשות הדיבור לחג הראשון בחודשי השנה והרי הוא חג הפסח, חג החירות. טוען לו חג הפסח, מה הערך לכל הדברים בעולם אם אין האדם בן חורין לממש את תוכניותיו ולחיות לפי ערכיו בהיותו משועבד ותלוי בזולת? החירות שבאה לביטוי בחג בפסח מאפשרת ליחיד ולכלל לנהל את חייהם על פי תפיסת עולמם בסולם הערכים שבחרו.

בא חג השבועות ומשיב לחג הפסח "אתה אמצעי בלבד, כי אנוכי הוא המטרה העיקרית לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בלעדי התורה שניתנה במעמד הר סיני אין ערך ממשי לחירות". ואכן, כאשר משה רבנו עומד וניצב מול הסנה ושואל באיזו זכות יוצאים בני ישראל מארץ מצרים? משיב לו הקדוש ברך הוא כי אין להם זכות עבר, אבל יש להם מטרה לעתיד: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" (שמות, ג', י"ב) והכוונה היא למתן תורה.

מופיע ראש השנה וטוען לכתר, כי הרי ביום זה נולד אדם הראשון, כך על פי דברי חז"ל שהעולם נברא בכ"ה באלול. ממילא היום השישי לבריאת העולם – הוא יום בריאת האדם - הוא ראש השנה ואנו מאמינים שביום זה מעמיד הקדוש ברוך הוא את כל ברואי עולם לדין. מה חשוב יותר מיום זה?

יום הכיפורים אף הוא בא ואומר שמבחינה רעיונית כולם צודקים, אך מבחינה מעשית שונים הן פני הדברים. התורה והחירות חשובות הן והכרחיות ביותר, אך המציאות היא שיצר לב האדם רע מנעוריו והולך הוא בדרכי ליבו. ואם החטא לא ניתן לכפרה ולמחיקה, הרי האדם ילך מדחי אל דחי. אם נקבע על האדם שהוא שקרן, גזלן ומוציא שם רע, הדבר נרשם בספר דברי הימים והכתם ילך ויגדל. יצר הרע יאמר לאדם "אם ממילא קוראים לך עבריין או גזלן וכו', מה זה משנה אם זה פעם או פעמיים?" וכך מידרדר האדם. יום הכיפורים מעניק לאדם את ההתחדשות וחבל ההצלה להמשיך ולקיים תורה ומצוות "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תיטהרו" (יקרא, ט"ז, ל'). "לכן, אין יותר חשוב ממני", אומר יום הכיפורים.

חג הסוכות פותח ואומר "כולכם התמקדתם בעיקר בעניינים שבין אדם למקום ובין ישראל  לאביהם שבשמיים, בעוד שבמצוות שבין אדם לחברו לא נגעתם. מצוות סוכה בולטת בכך שהיא באה לחנך את האדם לעיקרון שכולם שווים, לכולם יש את אותה הסוכה במחצלת הקנים וכמה ענפי סכך וכולם מקיימים את מצוותה. הרי שהסוכה מחנכת לשוויון. בנוסף, ארבעת המינים מסמלים ומייצגים כל אחד ואחד מישראל – חרדים, דתיים, חילוניים וסתם 'עמך'. מה עושים בארבעת המינים והסוגים? אוגדים אותם ובלי הערבה אין ארבעת המינים וכו'".

מוסיף אני  לשיח בין מועדי ישראל את יום העצמאות שבא ואומר "לולא עצמאותנו היכן היינו מוצאים את הגידול הנפלא בלומדי התורה בארץ ישראל - ישיבות גדולות, כוללים לאברכים ותלמודי תורה? נכון הוא שבגלות גם היה לימוד תורה אבל פריחה רוחנית כזו לא ראינו".

"בן שבעים לשיבה" נכתב במסכת 'אבות' (ה', כ"א). לאחר שנות הבינה והעצה מגיעות שנות השיבה. אדם שזכה להגיע לשנת השבעים הרי הוא שקול ונבון. יום זה מציין את הזקנה והכבוד למדינה. לא נתעלם מליקויים הקיימים בחברה שאותם צריך וחייבים לתקן, בעיקר את פערי החברה, העוני והמשפחות הנחשלות. אולם בגדול נסתכל על הטובה והברכה שזיכנו השם יתברך לחזור לארץ המובטחת מתוך כבוד והערכה.

התשובה לשאלתנו הראשונה – מה הוא החג החשוב ביותר? אין חג חשוב ביותר. כל חג וחג בעם ישראל מוסיף את הנופך והייחוד שלו. חג עצמאות שמח ושבת שלום.