הפרשה שלנו נפתחת בסצנה של 'חלום יעקב'. כך מתוארת השכמתו מהשינה: "וישכם יעקב בבוקר וייקח את האבן אש שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה" (בראשית, כ"ח, י"ח).

ידוע, כי האבן ששם יעקב מראשותיו הייתה בתחילה 12 אבנים שהתחברו בדרך נס לאחת, לפי שכל אבן אמרה "עליי יניח צדיק ראשו".

ספר 'תורת המנחה' (דרשה י"ג), כותב כי 12 האבנים הן רמז ל-12 השבטים שעתידים לצאת מיעקב אבינו, וחיבורם לאחת רומז ש-12 השבטים יהיו עם אחד לעולם.

בכך מתבהר גם עניין משיחת השמן על האבן, שנתגלה ליעקב סוד 12 השבטים שהם שבטי י-ה ועתיד הקדוש ברוך הוא להמליכם על העולם ולהיות לו לכהנים "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות, י"ט, ו'), וכשם שמושחים בשמן למשרתם את הכהנים הגדולים ואת המלכים, כך משח יעקב את האבן, "לומר שאבן ישראל תהיה משוחה בשמן".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ל"ט, כסלו תשע"א, עמ' 43.