השבת הקרובה, בין ראש השנה ליום הכיפורם נקראת 'שבת שובה', על שם ההפטרה "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" (הושעה, י"ד, ב').

כתוב בגמרא (יומא, דף פ"ו, עמ' א'): "אמר רבי לוי: גדולה תשובה מגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלוקיך". כלומר, תפילתו של אדם פעמים נחסמת על ידי מקטרגים שנבראו בעברותיו והיא זקוקה למלאכים מליצי יושר שנבראו על ידי מעשיו הטובים, שיביאוה ליעדה. קבלת התפילה תלוי איפוא במדרגתו הרוחנית של המתפלל. שונה מכך היא התשובה, שכאשר אדם שב בתשובה, אין המקטרגים יכולים לחסום אותה, ואין היא זקוקה למלאכים מליצי יושר, אלא הקדוש ברוך הוא מקבלה היישר עד כיסא הכבוד, ללא קשר למדרגת האדם לפני ששב בתשובה (על פי פירוש המהרש"א).

מי צריך לחזור בתשובה?

יש שני סוגים עיקריים של בעלי תשובה. האחד הוא אדם שהלך בדרך עוועים והרשיע במעשיו, וגם לתשובתו ממתיון הקדוש ברוך הוא ומצפה, כפי שאנו אומרים בתפילת נעילה: "אהת נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שבים". גם במצב הגרוע ביותר, תמיד פתוחה הדרך לפני האדם לשוב אל ה' ויהיה כאדם חדש וטהור, אהוב על המקום. כך כתב הרמב"ם (הלכות תשובה, פרק ז', הלכה ז'): "גדולה תשובה שמקרבת אדם לשכינה... אמש היה זה שנוא לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד".

הסוג השני הוא איש טוב וישר, עובד ה' וירא אלוקים, שלפי רום דרגתו היה ראוי לו לנהוג אחרת, ולפיכך עליו לשוב בתשובה שלמה לפני הבורא ולקבל על עצמו שלא לחזור על הנהגתו הבלתי ראויה.

ברם, ישנו סוג שלישי ומפתיע, והוא גם מי שלא חטא כלל. גם הוא צריך לחזור בתשובה... ומכאן לשאלות נוספות:

איך חוזרים בתשובה? על מה חוזרים בתשובה? מהי תשובה?

חז"ל (פסיקתא דרב כהנא, פרק מ"ד) מביאים משל מעניין על תשובה: בנו של מלך חלה, והרופא המליץ שיאכל מאכל מסוים כתרופה, אך הנסיך המפונק חשש לאכול את המאכל. אמר לו אביו: דע שמאכל זה לא יזיק לך, וכדי להפיג את חששותיך, הריני אוכל בעצמי ואחר כך תאכל ממנו אתה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: אם אתם מתביישים לעשות תשובה, הריני עושה תשובה ראשון, שנאמר "פה אמר ה', הנני שב" (ירמיהו, ל, י"ח).

מה פשר הדבר שהקדוש ברוך הוא שב בתשובה?

הסביר ראש ישיבת טלז, רבי חיים מרדכי קטץ זצ"ל (ספר 'באר מחוקק', עמ' של"ה): תשובה פירושה להתחיל מחדש, להתחדש שוב, מהתחלה. התחדשות אנו מוצאים גם בהנהגת הבורא את עולמנו. העולם אינו פועל מכוח ההתמדה, אלא הקדו ברוך הוא "מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית" (מתוך התפילה). אומר אפוא הקדוש ברוך הוא לאדם: בני, אל תתיירא לעשות תשובה, אל תחשוש מהתחדשות, שהרי כל הבריאה מתחדשת בכל יום. טבועה בה התחדשות מתמדת עם תיקונים ויש לכך שורש למעלה. לפיכך, אל תחששו לשוב בתשובה.

כל אדם זקוק לתשובה, איש איש לפי מעלתו ולפי דרגתו. ועתה נבין כי גם מי שלא חטא זקוק להתחדשות וזוהי תשובתו.

אמר הבעל שם טוב זיע"א (מתוך 'אוצר התורה', פרשת ניצבים, עמ' ת"ו): מי שהתפלל היום כפי שהתפלל אתמול, כאילו לא התפלל, כי אחרי תפילתו אתמול, התפילה של היום הייתה צריכה להיות נעלה וגבוהה יותר.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך קי"ב, תשרי תשע"ז, עמ' 28-29.