שבת מיוחדת במינה. מתחילים בקריאת חומש חדש, חומש 'ויקרא' הנקרא 'תורת הכהנים', כי עיקר העיסוק בחומש זה הוא בענייני בית המקדש.

זו גם שבת לפני פסח. בהינתן העובדה כי השבת ערב פסח יחול בשבת, המנהג לקיים את הדרשה המסורתית יחול השבת ולא בשבת הבאה שהיא למעשה השבת שלפני פסח כי איזו תועלת יש לקיים דרשה כאשר כבר צרכי החג מוכנים...

יש הרבה סיבות לשם 'שבת הגדול' ואחת מהן היא ש'הגדול דורש', קרי רב הקהילה. 

לדרשת רב יש משמעות. רבים מושפעים ממנה ולכן עליה להיות אמתית, ברורה ומדויקת. רב שאמר דבר מוטעה חכול לגרום לרבים לחטוא.

הדבר קשור לפרשתנו "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקרתמיד לה' חטאת" (ויקרא ד', ג').

אמרו חז"ל: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו" (אבות, ה', י"ח).

תמה אפוא בעל 'פרדס יוסף': כיצד יארע שכהן גדול יחטא? הן הוא מזכה את הרבים בלמדותורה לעם ובכפרועליהם בעבודתו במקדש?

הוא מבאר, כי כאשר העם אינו מציית למנהיג ובוחר ברע, אין הכהן הגדול מזכה את הרבים, כי בפועל אינם מהלכים בטוב.

זהו שנאר בפסוק "אם הכהן המשיח יחטא - לאשמת העם". העם מתחייב על כך שהכהן הגדול חטא, כי כך אירע לו מפני שלא הסכיתו לשמוע את דבריו והוא לא זכה להגנה של מזכה את הרבים.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהצאת 'מאורות הדף היומי", כרך מ"ג, אדר ב' תשע"א, עמ' 47.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך