לאחר שהקהיל משה את כל בני ישראל, מספרת התורה "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה" (שמות, ל"ה, כ'). מה רצונה ללמדנו?

כוונתה שהשפעתו של משה רבנו נותרה עליהם, וגם לאחר שיצאו מלפניו, עדיין לא זזה שכינה מאיתם, כי חלה עליהם רוח נבואה ממה רבנו בשהותם לפניו (ע"פ 'תפארת יהונתן'), לפי שגדולה היא מעלת ראיית פני הצדיק, כפי שאמר רבנו הקדוש (עירובין, י"ג:): "אני מחודד יותר מחברי, כיוון שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, ואילו הייתי רואה אותו מלפנים, הייתי מחודד יותר שנאמר 'והיו עיניך רואות את מוריך' (ישעיהו, ל', כ')".

מספרים שבאחד מביקוריו באנגליה של רבי אהרון קטלר זצ"ל, ראש ישיבת 'לייקווד', סיפרו לו מארחיו כי ליד לונדון חי יהודי שמקדיש את חייו להרבות תורה וחסד באופן מופלא. החליט רבי אהרון לפגוש יהודי מיוחד זה. בפגישתם שאל אותו: מהיכן אתה שואב את הכוחות הללו למעשי תורה וחסד כה רבים?

השיב האיש: פעם אחת בימי בחרותי זכיתי לראות לשעה קלה את רבי ישראל סלנטר זצ"ל פנים אל פנים וראייה זו מלהיבה את רוחי עד עצם היום הזה.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס"ז, אדר תשע"ג, עמ' 258.

ראש חודש ניסן יחול ביום ראשון הבא עלינו לטובה. השבת מוציאים שני ספר תורה. בשני קוראים את פרשת "החודש הזה לכם", שבת רביעית של 'ארבע הפרשיות'.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך, לע"נ האח שמעון בן חמו ז"ל