אחרי שנרגעו ישראל מנס קריעת ים סוף אומר הקדוש ברוך הוא לישראל "ויאמר: אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך והישר ביני תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך" (שמות, ט"ו, כ"ו)

את פירושו לפסוק זה פותח הר"ן (דרוש ו') באמירה כי "נסתפקו בו המפרשים" 

המפרשים התחבטו בפירוש פסוק זה, שבו מצהיר הקדוש ברוך הוא כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך". כיצד אפשר לרפא מחלה שחולה לא לקה בה? כלומר, מדוע הפסוק מנמק ש"כל המחלה... לא אישם עליך - כי אני ה' רופאך"? הרי רפואה היא ריפוי מחלה, ואם לא ילקו במחלה אין זה שייך לגדרי הרפואה....

"ודעתי בפירושו כך הוא", כותב הר"ן, "ידוע הוא כי הרופאים אינם מרפאים החולי בעצם, אלא המקרה". כלומר, אינם יכולים לרפא את שורש המחלה, אך לאחר שהופיעה הם יכולים להשתמש בכלים שונים כדי להתמודד עמה, ופעמים יצליחו ופעמים לא, על פי סוג החומרים והתרופות והתאמתם למחלה".

"אך ה' יתברך הוא הרופא האמתי המרפא בעצם, ואין פעולותיו משועבדות לכלים אשר בהם יפעל, אלא הכלים משועבדים אליו, והוא יכול להסיר כל מחלה בכל מה שירצה. ולכן אמר: אל תתמה איך יעצתיך להסיר המחלה בשמירת החוקים והמשפטים אשר נראה לך שאין ביניהם ובים הסרת החולי יחס כלל - 'כי אני ה' רופאך' ואני יכול להסיר ממך כל חולי באיזו סיבה שארצה". כלומר, "כי אני ה' רופאך" אינו מתפרש 'מפני' אלא 'שהרי', מאחר שהקדוש ברוך הוא הו הרופא האמתי וכל החוקים משועבדים לרצונו, הוא יכול למנוע את המחלות גם על ידי שנשמור את חוקיו ואת משפטיו.

מתוך "ותן חלקנו" שבהוצאת "מאורות הדף היומי", כרך י"ז, שבט תשס"ט, עמ' 115.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך