מובא במדרש 'תנחומא' (פרשת 'ניצבים', סימן ב'): 

אמר חזקיה, בנו של רבי חייא: למה נסמכה פרשת 'ניצבים' לקללות שבפרשת 'כי תבוא'?

כי כאשר שמעו יצראל את 98 הקללות המזומנות למי שלא יקיים את התורה, חרדו מאוד ואמרו: מי יוכל לעמוד בכך? מיד קרא להם משה רבנו, פייסם בדברים ואמר להם "הן פעמים רבות הכעסתם את הקדוש ברוך הוא ולא כילה אתכם" (דברים, כ"ט, י"ב, רש"י שם).

מסביר רבי יהודה לייב חסמן זצ"ל ('אור יהל, חלק ג', פרשת 'ניצבים'): כי אין תכלית הייסורים והקללות להתנקם בחוטא על מעשיו, אלא לשבור את ליבו הגאה ולהכניעו לפני הקדוש ברוך הוא. כאשר הוריקו פניהם של ישראל לשמע הקללות, הושגה התכלית עוד בטרם נתקיימו הקללות. זהו שאמר להן משה: כשם בפעמים קודמות שחטאתם לא כילה אתכם הקדוש ברוך הוא, מפני שלאחר החטר נרתעתם מהעונש העלול להתגולל עליכם ומפני כך חזרתם בתשובה - כך גם הקללות, עיקר תפקידן הוא להסיט את האדם לדרך הישר, ומששב לדרך הטוב - יסלח לו הקדוש ברוך הוא.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס"א, אלול תשע"ב, עמ' 209.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך