מצוות הביכורים מופיעה בשלב ראשון בפרשה. בעת הבאת הביכורים למקדש יש לומר מספר פסוקים. וכך מתואר התהליך:

ולקחת מראשית כל – פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלוקיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן... ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלוקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו: ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלוקיך (דברים, כ"ו, ב'-ד').

את צירוף המלים "ואמרת אליו" מפרשים חז"ל (פסיקתא זוטרתא, דברים, כי תבוא, דף מה:): "שאינך כפוי טובה". המסר של פרשת הביכורים הוא שאינך כפוי טובה, אלא אתה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא על הטוב אשר גמלך.

נשאלת השאלה, מדוע על אדם להרגיש לפני בוראו כי אינו כפוי טובה ומדוע ציוותה התורה להדגיש זאת?

רבי חיים מצ'רנוביץ', מגדולי תנועת החסידות במחצית השנייה של המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, מסביר בספרו 'באר מים חיים' את הדברים:

משל לאב הנותן מתנות לבניו. בן אחד חכם הוא, ומבין שאין אביו חייב לו מאומה וכל מה שהוא נותן לו הוא חסד גדול שעושה עמו ונובע מטבע אהבת אב לבן. ידיעה זו של הבן החכם מגבירה בו את אהבתו לאביו, והוא אסיר תודה בכל ליבו לטובות שאביו מרעיף עליו. וכאות האב את מחשבותיו ואת תגובותיו של בנו, מתווספת בלב האב אהבה על אהבתו וחיבה על חיבתו ומתוך כך הוא מתאווה להוסיף ולהעניק לבנו עוד מתנות, משום שהוא רואה שמתנתו חשובה וחביבה אצל הבן.

לעומתו, הבן השני מתנהג בטפשות ומתייחס למתנות שאביו מעניק לו כדבר טבעי, והוא סבור שמגיע לו עוד כהנה וכהנה. אינו מחזיק טובה לאביו על הטובות שקיבל ואינו מבטא הערכה ותודה. לבן כזה בוודאי לא יוסיך האב להעניק מתנות כמו שהוא מעניק לבנו החכם.

אנו זוכים לקבל שפע ברכה וטובה מאבינו שבשמיים, אבי כל הברואים. החכם יודע היטב שהקדוש ברוך הוא אינו חייב מאומה לברואיו, וכל מה שהוא מקבל מאתו יתברך הוא מתנת חינם בטובו ובחסדו של ה'. לפיכך, האיש החכם נותן הודאה עצומה לה' על כל הטובה אשר גמלהו. כאשר התודה מתפרצת מלב אוהב ומבין, ממשיך הקודש ברוך הוא לתת עוד טובה ועדו ברכה, שהרי תפקידנו בעולם הזה הוא להכיר במציאות ה' ולהללו על כל רגע ורגע.

זו היא ההשקפה שצריכה להיות לאדם, שאי מגיע לו כלום, ועל כל דבר יודה וישבח. פעולת הודאה זו תגרום לו לזכות לעוד שפע של טובה וברכה.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי, כרך ס"א, אלול תשע"ב, עמ' 151-152.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך.