מרבית החקיקה בדיני העבודה במדינת ישראל היא חקיקה קוגנטית, כלומר, חקיקה שלא ניתן להתנות עליה. ניתן לשלם לעובד מעבר לקבוע בחוק, אך לא פחות מכך.

מרבית נטלי הראייה בתביעות אלה, מוטלים על כתפי המעסיק. 

אכן,  בדין הרגיל הכלל הוא "המוציא מחברו עליו הראייה", משמע – על התובע להוכיח תביעתו, אלא שבדיני העבודה, מרבית נטלי הראיה רובצים לפתחו של המעסיק.

מה המשמעות בפועל?

על המעסיק לתעד במסמכים מסודרים את כלל הראיות, למקרה שייתבע, ולהציגן בבית הדין בעת הצורך.

נציין לדוגמה מספר ראיות המוטלות על כתפי המעסיק:

הסכם העסקה- כבר בתחילת העסקה, על המעסיק להחתים את העובד על הסכם ההעסקה שייאגד בחובו את כלל תנאי העסקתו של העובד. 

ככל שישנם שינויים, תוך כדי עסקתו, מומלץ לעדכן זאת בנספח מתאים להסכם.

חשוב לציין, לא קיימת חובה להחתים עובד על הסכם העסקה, אלא רק על טופס תנאי עבודה לעובד, על פי החוק. אולם, ההמלצה היא כן להחתים עובד על הסכם מלא ושלם.

להקפיד לשמור על מלוא זכויות המעסיק, כגון: הקניית זכות יוצרים לידי המעסיק ועוד.

יומן נוכחות - על המעסיק להתקין מערכת שעון נוכחות לכלל העובדים. כך יוכל מעסיק להתגונן מפני תביעה בדבר אי תשלום שכר מלא או אי תשלום שעות נוספות.

פנקס חופשות, ימי מחלה-  על המעסיק להחזיק בידיו פנקס ובו ימי החופשה והמחלה של העובד, כדי להוכיח כי בזמן אמת, זכויות אלה שולמו לו כדת וכדין.

מניעת הטרדה מינית - על מעסיק לתלות תקנון בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, וכן לפעול למניעה ולטיפול מקרים אלה. מעסיק המעסיק מעל 25 עובדים מחויב אף לקבוע תקנון מותאם לבית העסק.

שימוע- טרם פיטורי עובד, יש לזמן את העובד לשימוע ולפרט את סיבות הזימון, וכן ליתן לעובד הזדמנות הוגנת וראויה להשמיע טענותיו. יש לערוך פרוטוקול שימוע. במידה שהוחלט על פיטורי העובד, יש ליתן לעובד מכתב פיטורים, תוך כיבוד כללי דיני העבודה, וביניהם הודעה מוקדמת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת.

הסכם הלוואה- על כל הלוואה או מקדמה לעובד, יש להחתימו על כך וכן על קבלת הכספים בפועל.

חשוב לציין, גם בימים אלה, בהם מתחוללת מגפת הקורונה, אין כל שינוי, נכון לעכשיו מבחינת החקיקה או הפסיקה. הדרישות הן אותן דרישות, ועל המעסיק להמשיך לפעול בהתאם להוראות דיני העבודה מול עובדיו.

מספר טיפים נוספים לסיום:

מומלץ להימנע מתשלום במזומן, ומקרה של תשלום במזומן, יש לתעד זאת, ולהחתים את העובד בדבר קבלת המזומן.

תכתובות עם העובדים- יש לשמור על שיח מכבד, שלא יישתמע לשתי פנים, ולהימנע משימוש ב"אימוג'י".

שמירת פרטיות - יש להיזהר מראיות אשר יש בהן משום פגיעה בפרטיות. יש להקפיד על שימוש נאות ברשתות החברתיות השונות. יש לקחת בחשבון שהמעסיק או מי מטעמו מוקלט בכל עת.

מומלץ ליתן הנחיות אלה לכל מנהל/ממונה בעבודה.

הכותבת: עו"ד שלי בורנשטיין- מתמחה במשפט מסחרי ובדיני עבודה. רמת גן. 

לאתר האינטרנט של עו"ד בורנשטיין לחצו. 

לדף הפייסבוק לחצו.