חומש בדמבר והפרשה הראשונה בו נפתחים בפסוק "וידבר ה' אל משה במדבר סיני" (במדבר, א', 1).

נשאלת השאלה, מדוע הודגשה העובדה שה' דיבר אליו במדבר סיני?

חכמים לומדים מכאן שהתורה ניתנה באש, במים ובמדבר (מדרש רבה, במדבר, פרשה א').

על שניתנה באש מלמדנו הפסוק "והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש" (שמות, י"ט, 18).

על שניתנה במים מלמדנו הפסוק "ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים" (שופטים, ה', 4).

על שניתנה במדבר, כנאמר כאן"וידבר ה' אל משה במדבר סיני".

מה מסמלים האש, המים והמדבר?

מסביר ה'כתב סופר' בפירושו לתורה על פרשה זו, כי הם באו להורות לדורות על אופן קבלת התורה ודרך לימודה.

המים נועדו להזכיר כי התורה דומה למים, כפי שאמרו חז"ל (מסכת תענית, דף ז.): למה נמשלו דברי תורה למים? כשם שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך דברי התורה יורדים אל מי שדעתו שפלה ואינו גאוותן. לפיכך ניתנה תורה על הר סיני הנמוך, להורות שדברי התורה מתקיימים רק במי שהוא עניו. 

האש מסמלת את אור התורה המאירה לאדם את נתיבות דרכיו ומדריכתו בדרך אשר ילך בה. לא רק בענייני רוחניות, אלא גם בעניינים גשמיים צריך אדם להתבונן במשפטי התורה ובמעשים המובאים בה, וללמוד מהם את ההתנהגות הנאותה במצבים שונים.

נתינת התורה מסמלת כי התורה מתקיימת  באותםש אינם תאבי מותרות, אלא חיים כדור המדבר שניזונו מן המן ומעולם לא היה להם מזון יותר מכפי צרכם לאותו יום. רמז נוסף:: המוסרים עצמם לתורה זוכים להיות ניזונים מאת הקדוש ברוך הוא בדרך נס, כאוכלי המן במדבר.

ה'חפץ חיים' ('דרכי מוסר', פרשת במדבר), היה אומר על כך משל: ילד הלך לבית הספר ושכח לקחת עמו את שקית המאכל. האם יותיו אותו הוריו כך? בוודאי ימציאו לו את האוכל לבית הספר ולא ירעב. כך הקדוש ברוך הוא, מי שעוסק בתורה בכל כוחו, הקדוש ברוך הוא ממציא להביא לו מזון די צרכו.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ח, סיון תשע"ב, עמ' 31-32.

לע"נ ר' אהרן שלמה בן גרשון וצביה ע"ה (ג' סיון)

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך