מעמד הר סיני לווה בקולות, ברקים, ענן כבד, וברקע נשמע קולו של ה'. בני שיראל נתקפו בחלחלה נוראה וביקשו ממשה כי הוא יעביר להם את דברי ה', לפי שאינם מסוגלים לשמוע אותם ישירות מה'. "ויאמרו אל משה: דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות" (שמות, כ', 16).

ובהמשך נכתב "ויאמר משה אל העם אל תיראו". עמד משה ועודדם. התורה מספרת זאת לדורות, כדי שתיוודע חכמתו של משה, איך הצליח לעמוד ולפייס את רבבות בית ישראל (מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו, מסכתא דבחדש, פרשה ט').

איזו חכמה התגלתה כאן? מדוע היה צריך לפייסם? וכי פגע בהם מאן דהוא?

טבעו של עולם, שאדם שבעבודה עצמית השכיל להתעלות, להיות בעל מידות טובות ויראת שמיים, עלול להביט בזלזול על הנחותים ממנו, מתוך תמיהה מדוע הם נכשלים בדברים שהוא הצליח להתגבר עליהם, ואיננו מקבל כי עדיין הם נתונים בהתמודדות עם יצרם. איש אשר רוח בו, אשר עמל ויגע להתרומם מעל כבלי הטבע והרגלי היצר, צריך להתאמץ במיוחד כדי להבין את אלו שעדיין לא הצליחו להתגבר ולנצח את יצרם. הדבר ניכר גם בתחומים אחרים, שיש אנשים שזכו למעמד מסוים, עושר וכו', ומתקשים להתייחס בסבלנות ובהבנה לאלו הפחותים מהם.

זו הייתה גדולתו של משה, שהיה מסוגל לרדת מהר סיני אל העם ומתוך עלייתו וקדושתו השכיל לליבותיהם של בני ישראל, הבין את רגשותיהם ואת מבוכתם, שבדרגתם אינם מסוגלים להוסיף ולשמוע את קול ה'. הוא לא רק הבין זאת, אלא גם הרגיע אותם, עמד ופייס אותם שלא יצטערו על דרגתם, כי גם מה שזכו לשמוע עד עתה את קול ה' היא זכות גדולה ביותר, ואל להם להיעלב או להיפגע מכך (מעייני החיים, חלק ב', עמ' ק"מ).

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס"ו, שבט תשע"ג עמ' 219-220.

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

ולסיום, משהו קטן מהנשיא טראמפ...