היוונים ניסו להשבית את התורה מישראל בכל דרך. ב'אוצר המדרשים' (חנוכה, עמ' 193), מובאים דברי רבי אלעזר, לפיהם, היוונים הרשעים גזרו, כי מי שיזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא יידקר בחרב. לפיכך, התפקרו רבים מישראל. אחד מהם השתמד ושימש כ'יועץ לענייני יהודים', והמלץ ליוונים, שכל זמן שהם מקריבים את קרבן התמיד של שחר ואת קרבן התמיד של בין הערביים, לא יפלו בידיכם. עמדו היוונים וביטלו הקרבת קרבנות אלו.

רבי יואל סירקיש זצ"ל, בעל ה'בית חדש', כתב (אוחר חיים, סימן תר"ע, ד"ה "והיה אומר מהר"ם וכו'"), כי גזרה זו באה עלינו מידה כנגד מידה, לפי שהכוהנים התרשלו בעבודת המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אינכם חפצים בעבודת המקדש, אגרום שיבטלוה היוונים בגזרתם. דבריו מלמדים אותנו, כי כל התמרחש הוא תוצאה ישירה של מעשינו, מידה כנגד מידה.

רבי אלחנן וסרמן הי"ד, כתב דברים חריפים ביותר על עלילות הדם שהעלילו עלינו שונאינו במהלך הדורות. לדבריו, הרי ידוע שכל שקר שאין בו קורטוב של אמת, אינו יכול להתקיים. השקר של עלילות הדם אין בו אפילו משהו אמת, ובכל זאת הוא מתקיים כל כך הרבה שנים במקומות רבים בעולם. אלפים מאבותינו נרצחו באכזריות כתוצאה מעלילה שפלה זו. וכי מי אינו ידוע שאסור לנו לאכול אפילו דם של ביצה! מתוך הסתייגות הוא כותב: "ולולי שאינו כדאי, הייתי אומר כי הוא מכוון כנגד העוון של 'ויטבלו את הכתונת בדם'. ואם שגיתי, ה' יכפר בעדי". כלומר, טבילת כותנתו של יוסף בדם, על ידי אחיו, כאשר מכרוהו למצרים, גרמה שיטפלו עלינו עלילות דם שאין בהם שמץ אמת.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ק"א , כסלו תשע"ו, עמ' 261-262.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

סרטונים לפרשה ולחג החנוכה באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, הרב זיו קצבי, הרב יואל בייטש, ידידיה מאיר, הרב יואב אקריש והרב שניאור אשכנזי

;

;

;

;

;

;