הפרשה פותחת בחלומות יוסף, היחס המועדף שקיבל מאיבו ותגובת האחים על כך. הם יוצאים לרעות בלעדיו ואביו, יעקב, שולח אותו לראות שהשלום להם. "איך זה נגמר, בסוף כולם יודעים".

כך מתאר ה'פרקי דרבי אליעזר' (פרק ל"ז) את המקרה:

יעקב אבינו ע"ה אמר ליוסף: בני, אחיך הלכו לרעות את הצאן, וכבר ימים אחדים לא שמעתי מה שלומם ומה שלום הצאן. אנא, צא לוודא כי שלום להם. ויאמר יוסף: הנני. ויצא הנער, ויתעה בדרך "וימצאהו איש והנ תועה בשדה". אותו "איש" היה המלאך גבריאל. "וישאלהו האיש לאמר: מה תבקש?". סיפר לו יוסף כי הוא מנסה לתר את אחיו, ושאלו אם ידוע לו היכן הם רועים את הצאן, והמלאך הדריכו היכן ימצא את אחיו.

לא היה זה המלאך הראשון פגש במשפחתו של יעקב אבינו. במהלך הכנותיו של יעקב למפגש עם עשו נאמר "ויאבק איש עמו עד עלות השחר". שם אמרו חז"ל כי היה זה שרו של עשו. ואילו ה"איש" שפגש ביוסף היה גבריאל.

שאל האדמו"ר רבי חיים מצאנז (ספר אוצרות צדיקי וגאוני הדורות, עמ' ע"ט; אוצר אפרים, וישלח, עמ' תרכ"ג): מנין לנו שה"איש" ההוא היה שרו של עשו ו"איש" זה היה גבריאל המלאך?

והשיב בדרך הדרוש: לפי שה"איש" שבפרשת השבוע ראב אדם תועה בדרך ושאל אם הוא זקוק לעזרה. זהו המלאך גבריאל. אך ה"איש" שנבק ביעקב, פגש באדם הזקוק לעזרה, כאשר הוא נמצא במצב חרום, עליו להתכונן למפגש עם רוצח, כעת הוא בגפו מעבר אחד של הנהר וכל בני משפחתו מן העבר השני. "ויאבק איש עמו" - רק שרו של עשו יכול להתחיל בתגרה עם הזקוק לעזרה...

בדברים אלו הוא ביקש לאלף לקח אדם עשיר שבתגובה לקראת מצוקה של נזקק, החל להוכיח לו שאינו נזקק, וכי אינו זקוק לסכום זה או אחר. אמר לו האדמו"ר: בשעה שיהדי נמצא במצוקה, אין מוטל עליך שום דבר אחר, אלא לעזור לו.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ק"א, כסלו תשע"ו, עמ' 222.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך