"ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים" (במדבר, כ"ב, 28).

מה טיבו של נס מופלא זה ומדוע נעשה?

הרמב"ן כותב: "וטעם הנס הזה, להראות לבלעם מי שם פה לאדם או מי ישום אילם, להודיעו כי ה' פותח פי הנאלמים, וכל שכן שיאלים ברצונו פי המדברים. גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו כי הכול בידו ולהזהירו שלא יילך אחר נחש וקסם ויקללם בהם". כלומר, הן בלעם הוזמן על ידי בלק לקלל את ישראל ובכך המחיש לו הקדוש-ברוך הוא שלא תצלח מזימתו, שהרי אם הקדוש ברוך הוא פותח את פי האתון, ודאי יכול הוא לסכור את פי המדבר.

הספורנו כותב, כי הקדוש ברוך הוא פתח את פי האתון כדי לעודד את בלעם לשתובה, על ידי זה שיתבנן ויראה שאם לאתון, בעל חיים, הוא נותן מענה לשון, ודאי יש בכוחו של הקדוש ברוך הוא לשבש את לשונו של בלעם, שכב רהיתה מוכנה לקלל. הקדוש ברוך הוא חולל, אפוא, נס כביר שלא היה כמוהו, כדי להניא ממעשה רשע את בלעם הרשע.

רבנו יונה כותב (בפתיחה ל'שערי תשובה'): "מן הטובות אשר היטיב ה' יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ונוס מפח פשעיהם... ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו - לא סגר דלתי תשובה".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך י', תמוז תשס"ח, עמ' 90.