אחרי שבפרשת יתרו קיבלנו את התורה ברמה של כותרות (עשרת הדיברות), פרשת משפטים נכנסת הרבה יותר לפרטי פרטים והיא מרובה במצוות. 

הפרשה נפתחת בדיני עבד עברי: "כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעי ייצא לחופשי חינם" (שמות, כ"א, 2).

כידוע, את מצוות התורה זכה לקבל רק עם ישראל, אך בעומדנו בפרשת משפטים ראוי לשאול - חוקי הממון, המשפט והצדק המרוכזים בפרשה זו, מדוע לא הונחלו לכל אומת העולם אלא רק לישראל?

הסביר הרב יעקב קמינצקי זצ"ל ('אמת ליעקב, עמ' שט"ז), כי גם משפטי הממון שניתנו לישראל משולבים באמונת ה' ולכן הם ניתנו לעם ישראל בלבד, כי אין הם חוקי ממון 'יבשים', אלא כל חוק מיוסד על אדני האמונה. לדוגמה, חוקי עבד עברי: "שש שנים יעבוד ובשביעי ייצא לחופשי". אמרו חז"ל (מדרש רבה, פרשה ל', אות ט"ו): "אמר הקדוש-ברוך-הוא, כשם שבראתי את העולם לשישה ימים ונחתי בשביעי, כך יעשה עמך שש שנים וייצא בן חורין".

חז"ל גילו לנו, כי גם חוק זה, הנראה כדאגה לחירות האדם, שלא יהיה משועבד כל ימיו, מבוסס על מצוות השבת ועל האמונה בבריאת העולם על ידי בורא העולם.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ד, שבט תשע"ב, עמ' 226.

ראש חודש אדר א' יחול השבוע בימים

שלישי-רביעי הבאים עלינו לטובה

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

סרטונים לפרשה באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת הרב מנחם ברוד והרב משה ברוורמן