כך נפתחת הפרשה: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם: כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא, כ"ה, 1-2).

מה עניין שמיטה אצל הר סיני? שואלים חז"ל (פסיקתא זוטרתא, ויקרא, בהר, ע/א). מדוע הדגישה התורה שמצוות שמיטה, ניתנה בהר סיני. הן כל המצוות נאמרו בהר סיני מפי ה'!

אלא ללמדנו, כי כשם שבהר סיני לא ניתנה רק המצווה הכללית של שנת השמיטה, אלא כל פרטיה נאמרו בסיני, כך נמסרו בסיני כל המצוות על כל פרטיהן.

ומדוע נבחרה דווקא מצוות השמיטה כדוגמה לכך שלא רק כללי המצוות ניתנו בהר סיני אל אלא כל פרטיהן?

ה"חתם סופר" בפירושו על התורה כותב רעיון נאה ביותר:

לאורך כל הדורות מושמעות דעות פקפקנית על אמיתות התורה ועל נצחיותה. שמא ניתנה לשעתה ועוד סברות כהנה וכהנה המבקשות לכפור באמת הפשוטה שכל העם ראה במו עיניו, כאשר ה' נתן תורה לעמו ישראל. כנגד אלו עומדת מצוות השמטה ומעידה בעצם קיומה שהתורה ומצוותיה אמתיות ונצחיות, שכן מטבע הארץ, שכאשר שנה זורעים אותה ושנה מניחים לה, היא מניבה יבול איכותי, ואילו הקדוש-ברוך-הוא מורה לנו, כי כאשר נשמור את שנת השמיטה": "שש שנים תזרע שדך", בלא חשש, והאץ תניב יבולה ותחדש נעריה מידי שנה. זאת, ועוד: בשנה שישית תניב הארץ יבול לשלוש שנים! עצם המציאות הזו, שהבריאה בעצמה מודיעה על מצוות השמיטה, בחריגה המוזרה מדרכי הטבע, היא גם עדות שהתורה ניתנה בהר סיני היא נצחית, כי על מצוות השמיטה מודים כל באי עולם שהכול ניתן בסיני.

מתוך "ותן חלקנו" שבהוצאת "מאורות הדף היומי", כרך קי"ט, אייר תשע"ז, עמ' 250

;feature=youtu.be​">סרטון לפרשת השבוע מאת עליזה בלוך