;feature=youtu.be

איך מניעים אנשים לפעולה?
פקודות לא מספיקות, ניתן לראות באילו אמצעים אלוהים נוקט כדי לגייס את משה למשימה של הוצאת בני ישראל ממצריים.
ראשית הוא אומר: "אני ה'", כבר בתחילה יש הבהרה של יחסי הכוחות.
אלוהים מזכיר למשה את אברהם, יצחק ויעקב כדי למסוך במשה ביטחון, זה אותו האל שהיה לסבא, ולסבא רבה שלך.
יש גיוס של הרגש בתיאור של הסבל של בני ישראל, הם באמת צריכים אותך.
יש הקטנה של המשימה, אתה רק תדבר, אני אלוהים אוציא ואביא ואקח ואגאל, אל תיבהל מגודל המשימה.
כשמשה משתף בקושי שלו שכן הוא ערל שפתיים, אין כעס עליו, אלא יש אמפתיה לקושי שלו, ולכן יש מתן סיוע נקודתי לקושי. יש עזרה על ידי אהרן אחיו שהוא יהיה הדובר שלו. לא זלזול בקושי, אלא סיוע.
אחר כך יש תיאור של שושלת היוחסין של משה, היה חשוב לבנות את ביטחונו העצמי, ולעזור לו לראות שהוא בא משושלת מיוחסת, ולכן יש תיאור של המשפחות מראובן, שמעון ולוי. דרך אגב את המשפחות אחרי שבט לוי, לא מפרטים כי הן לא משרתות את העצמת דמותו של משה.
בשלב הבא כשמשה שוב מרגיש לא בטוח, אלוהים מצווה אותו, לעיתים חלק מההנעה היא לעודד לקפוץ למים, לשלוח למשימה כהוראה.. יחד עם זאת, כדי שלא יהיה משבר למשה, אלוהים מכין אותו לכך שהוא מכביד את ליבו של פרעה ושפרעה לא יסכים. חלק מההנעה היא גם הנמכת הציפיות כדי לא לייצר תסכול ומשבר.
רק בשלב האחרון יש פניה למעשה ניסים, כעוד כלי להניע..
לא ברור מה משפיע על כל אחד מאיתנו בהנעה שלו, תחושת שליחות, אמונה, בטחון בשולח, הבטחה לעתיד טוב יותר, בטחון עצמי, או אולי דברים נוספים. ולא פחות מכך, מעניין לחשוב איך אנחנו מצליחים להניע אנשים ולגייס אותם לרעיון. 
אז שתהיה לנו הנעה נעימה.
משתפת בתקציר שיעור לזכרו של אבי יצחק ז"ל.
מוזמנים להניע, להגיב ולשתף.
שבת שלום