הכנות מקדימות:

 1. הקמת צוות חוסן יישובי (צח"י).
 2. הכנת מרכז שליטה יישובי ובו פרטי התושבים ואוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
 3. הכנת רשימת אמצעים ויכולות בישוב (צמ"ה, גנרטורים, רפואה, רכבי 4X4).
 4. לקבוע ולפרסם דרכי התנהלות יישוביים בזמן חרום (דרכי תקשורת ובעלי תפקידים).
 5. גיזום עצים וסילוק מפגעים בשטחים הציבוריים.
 6. פתיחה צירי תנועה ממכשולים.
 7. פתיחת ניקוזים ומרזבים במבני ציבור.
 8. הכנת אמצעי תאורה, חימום ומזון לחרום בבתי העם / המועדונים הישובים (כולל מלאי דלק לחרום).
 9. הכנת ערכת כלים לפינוי שלגים ומפגעים (אתי חפירה, משורים, רצועות גרירה וכד').
 10. בדיקת מערכות חשמל חיצוניות ופנימיות.
 11. הכנת מכשיר טלפון קווי היכול לפעול ללא חשמל במבנה מזכירות הישוב.

 

בזמן אירוע:

וועד הישוב אחראי לנהל את הישוב בשעת חרום כמו בשגרה, תוך קבלת תמיכה מרבית מאגפי המועצה.

הוועד יפעל בשעת אירוע מול מטה החירום במועצה, לצמצום זמן מתן המענה לתושב ולהעברת תמונת מצב מהירה למטה החירום של המועצה.