;feature=youtu.be

בפרשה שלנו יש תיאור של בנית המשכן, של בניית כלי המשכן ושל בגדי הכהן הגדול. הקריאה נראית קצת מוזרה, מדוע יש את כל החזרה הזו על הפרטים , הרי כל הדברים המתוארים פה נאמרו כבר בפירוט גדול בפרשות הקודמות, אז לשם מה הפירוט?  הסיבה הראשונית המתבקשת, היא שאנחנו מיד אחרי חטא העגל ויש צורך ליצר יישור קו של חזרה למסלול, אחרי שבירת הלוחות. יש כאן אמירה, למרות שבני ישראל שברו את הכלים, הקב"ה אומר: אני נמצא אתכם בכל מצב. מניע נוסף הוא הקפדה על הדיוק, לעיתים נדמה שבקיום מצוות יש צפייה להרחבה של ההקפדות, משה מדגיש מספר פעמים בפרשה שכשה בדיוק את מה שנתבקש, לא יותר ולא פחות. יש הקפדה על הפרטים ובו זמנית הקפדה על אי הגזמה. 

נקודה נוספת, בפרשה יש דיווח של משה על סכומי הכסף  שנתנו בתמורה ודיווח על ההוצאות, האם משה חשש שלא מאמינים לו? אך האמירה פה היא שגם משה שידוע כמנהיג מסור לעמו, ועניו מכל אדם, מחויב בשקיפות וביושרה ציבורית, גם עבור עצמו וגם כדי ליצור נורמה לכל המנהיגים שיבואו אחריו.  

שבת שלום

לימוד זה הוא תקציר של שיעור שבועי לזכרו של אבי יצחק בן חמו ז"ל