פרשת השבוע בהר בחוקותי

פרשת בהר נפתחת במצוות השמיטה. שש שנים יש לעבוד את האדמה ובשנה השביעית יש להפסיק לזרוע את השדה, ולתת לאדמה לנוח. למה? מה הרעיון לא לעבוד שנה אחת כל שבע שנים?

רעיון השמיטה אומר שבתוך המירוץ אחר הישגים ופרנסה יש לקחת אתנחתא, ולחנך את עצמנו לביטחון באל, לעצור את המרדף ולהבין שעושר הוא לא הכרחי אלא, אדם צריך להתפרנס כפי צרכו.

הרמב"ם אומר שמטרת השמיטה היא לחנך את האדם לחמלה, לראות את הקושי של העני, ולאפשר לו ליהנות מפרי הארץ כי בשנה זו הכול הפקר, העני לא צריך לבקש תרומה ועזרה. על ידי כך שבעל הרכוש לא סופר את היבול באותה שנה ותבואתו שייכת לכלל הציבור, הוא מתחנך לוותרנות, ולרגישות חברתית. מטרות אלו של עבודה על המידות, הן בנוסף לערכים החברתיים של מתנות העניים.

בפתיחת הפרשה נאמר שמצוות שמיטה נאמרה למשה בהר סיני. רש"י שואל מה ענין שמיטה להר סיני, והוא עונה, שמה שמיטה כלליה ודקדוקיה נאמרו בהר סיני, כך כול מצוות התורה. רצה רש"י לומר לנו: ההקפדה על המצוות החברתיות, על כל פרטיהן ודקדוקיהן, נאמרו למשה בהר סיני כמו יתר המצוות ועליהן יש להקפיד.

שבת שלום.

עליזה בלוך

דברים אלו הם תקציר של שעור שבועי לזכרו של אבי יצחק בן חמו ז"ל