ישנם היום מקומות עבודה רבים  הפועלים ברציפות עשרים וארבע שעות סביב השעון. בתי מלון, בתי חולים, ומפעלים שונים הרוצים להפיק את מירב התועלת מעבודת המכונות ללא עצירה. על עובדים במקומות מסוג זה חלות הוראות המסדירות את התגמול בגין עבודת הלילה.

מהי עבודת לילה ?

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר את עבודת הלילה כאשר לפחות שתי שעות מיום העבודה הנן בתחום השעות שבין 22.00 ל-06.00 די בכך ששתי שעות  מתוך יום העבודה תחולנה בין השעות הנזכרות לעיל כדי שעבודת העובד ביום זה תיחשב כעבודת לילה.למשל עובד שהתחיל את יום העבודה בשעה  18.00 וסיים ב- 24.00 יום זה יחשב כעבודת לילה.

התשלום עבור עבודת לילה:

החוק אינו קובע תשלום מיוחד בגין עבודת לילה. אולם, סעיף 2 לחוק קובע כי בעת עבודת לילה לא יעלה יום העבודה על 7 שעות עבודה.

מעצם הקביעה הזו הרי עולה כי ביום שכזה החל מהשעה השמינית זכאי העובד לגמול של שעות נוספות כחוק.

מקומות עבודה רבים מסדירים את נושא התשלום בגין שעות לילה בתגמול מיוחד אותו הם מסכמים עם העובד בחוזה אישי,או שישנם מקומות עליהם חלים צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים.

סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובד בעבודת לילה בהיקף של יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.