מאת: ראובן כהן

כתוב בפסוק: ״את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה׳ אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום״.

בפסוק אחריו כתוב: ״והקללה אם לא תשמעו וכו׳ אשר אנוכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלוקים אחרים אשר לא ידעתם״.

נשאלת השאלה, מה ראה הכתוב להוסיף בקללה את המילים: ״ללכת אחרי וכו״, מה שלא נאמר בברכה?

אומרים המפרשים שכשאדם עושה מצוות הקב״ה לא מדקדק אלא נותן שכר, אבל כשאדם חלילה סוטה מן הדרך, הקב״ה מאריך אפו ולא מעניש עד שהאדם חלילה הולך ממש נגד מצוות ה׳ ותורתו.

מלמד אותנו הכתוב כי הקב״ה אב הרחמים אוהב אותנו ומיטיב בכל דרך.

שבת שלום ומבורך