לאחרונה נחתם הסכם בין ההסתדרות והארגונים העסקיים המגדיל את שיעור ההפקדות לפנסיית חובה, וסך ההפקדה יעמוד בסכום כולל של שמונה עשרה וחצי אחוז משכר העובד. ( % 18.5 )

בינואר אלפיים ושמונה נכנס לתוקף חוק הפנסיה הקובע כי כל עובדת ועובד זכאים להפרשות פנסיוניות שיופרשו לטובתם על ידי מעסיקם.

עד לכניסת חוק זה לתוקפו כארבעים אחוז מציבור העובדים בישראל לא היה זכאי להפקדות פנסיוניות. עובדים רבים מצאו את עצמם בגיל הפרישה ללא הכנסה סבירה כאשר הם עומדים מול שוקת שבורה וללא יכולת להתקיים בכבוד.

מצב אבסורדי זה אמור היה לבוא ליידי סיום כאשר עובדים מבוגרים אשר נתנו את מיטב שנותיהם לעבודה נופלים לנטל על בני משפחותיהם ואו על מוסדות הרווחה השונים.

מאז כניסת החוק לתוקפו היתה ההפקדה עולה מדי שנה באופן הדרגתי ורק בשנת אלפיים וארבע עשרה הגיעו ההפקדות לגובה המקובל גם בהסכמים הקיבוציים והעומד על סך של שבע עשרה וחצי אחוז מגובה שכרו של העובד. (% 17.5 )

ההסכם החדש שנחתם בין ההסתדרות והארגונים העסקיים קובע כי:החל מ- 1.7.16 ישלם המעסיק לרכיב התגמולים % 6.25 משכר העובד.

הניכוי מהעובד לרכיב התגמולים יגדל ל% 5.75.

תשלום המעסיק לרכיב הפיצויים לא יפחת מ-%6 משכר העובד.

החל מינואר 2017 ישלם המעסיק לרכיב תגמולים % 6.5 משכר העובד

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יעלה ל-% 6 משכר העובד

תשלום המעסיק לרכיב הפיצויים לא יפחת מ-% 6 משכר העובד.

ברצוני להבהיר הסכם זה חל על כלל העובדים במשק ולעובדים הנהנים מהסכמים מטיבים זה לא קשור.הסכם זה משפר במעט את הזכויות הפנסיוניות של העובדים ובפרישתם תהיה להם הכנסה סבירה יותר.

לצערי ישנם מעסיקים שעדין אינם מקפידים על הוראת חוק חשובה זאת וגם מסתבר שלא כל העובדים מודעים לזכויותיהם.