מאת: הרב מאיר אלחדד

ערך: ראובן כהן

האות ו' של המילה שלום קטועה בתורה, ונאמרו בזה כמה חידושים, ואביא כאן את הביאור של רבנו יעקב אבוחצירא זיע"א בספרו פיתוחי חותם.

אמרו רבותינו שפנחס הוא אליהו והוא פנחס שקינא ל-ה' בהריגת זמרי בן סלוא שהיה ראש שבט בגלל מעשה מכוער שעשה ולא חשש שמא יהרגו אותו אנשי שבטו, ובזכות זה זכה לכהונה לדורות עולם והוא אליהו הנביא שעלה בסערה השמימה בגופו ועד היום הוא מתהלך בינינו.

ובזמן אחאב המלך עם ישראל עשו הרע בעיני ה', ואמר אליהו הנביא ל-ה' שעם ישראל עזבו בריתו, וזה הכעיס ל-ה' שכך אמר על בניו, וכעונש על כך הענישו ה' שיהא נוכח בכל ברית כדי שיראה שלא עזבו עם ישראל את בריתו.

והקשו הראשונים על כך שאיזה עונש זה אדרבה זה שכר שיהא נוכח בכל ברית? ותירצו שגם זה עונש כיוון שאליהו מצוי כל הזמן בישיבה של מעלה ושומע דברי תורה מפי ה' ועל ידי זה שהוא צריך להיות בכל ברית הוא מפסיד מלשמוע דברי אלוקים חיים, נמצא ביאתו לבריתות עונש הוא לו.

ועכשיו הבטיחו ה' שמשה רבנו ישלים לו את החידושי תורה שלא שמע כשהלך לבריתות, אומנם גם שמשה רבנו ישלים לו אבל לא בשלמות שזה בכלל העונש שדיבר רע על עם ישראל.

ולפי זה מובן מדוע האות ו' של המילה "שלום" קטועה לומר שהשלום זה התורה וה' ייתן לו לשמוע את כול החידושי תורה שכשנמצא בשמים אבל כשהולך לבריתות וממילא לא יוכל לשמוע, משה רבנו ישלים לו אבל לא הכל וזה בגלל שדיבר רע על עם ישראל.

נתפלל ל-ה' שיראה בעונינו שאחרי אלפיים שנות גלות עם ישראל לא נטשו את אמונם בו חס ושלום עם כל הצרות שעברו עד עתה, ועדיין עם ישראל ברבבותיו מניח תפילין בכל יום, שומרים שבת, קובעים עתים לתורה [גם על ידי שמשנט], והרי ידוע שכמה שהתורה הכי חשובה לפני ה' ומי שלומד בה יזכה לקבל שכר שעין לא ראתה חוץ מ-ה', ומתוך הלימוד הכי חשוב לפני ה' זה מי שקובע ללמוד גם הלכות בכל יום, שעל זה דרשו בגמרא על הפסוק "אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב".

ויהי רצון שבזכות כל אלה ועוד הדברים הטובים שעם ישראל עושים נושע תשועת עולמים במהרה בימנו עוד בימי בין המצרים הזה, אמן כן יהי רצון.

 

שבת שלום.