להסבר ההסכם ומתן תשובה לשאלתם של רבים מבין עובדי השמירה והניקיון. המענק ניתן לעובדים העובדים במגזר הציבורי. המגזר הציבורי כולל את העובדים המועסקים בשירותם של הרשויות המקומיות, הרשויות האזוריות, המועצות הדתיות, חברות עירוניות, תאגידים סטטוטוריים, גופים הנתמכים תקציבית על ידי המדינה ותאגידי בריאות, משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות (השומרים בבתי הספר ששאלו גם לכם מגיע).

המענק עומד על סכום של אלפיים שקלים והתשלום ישולם לעובדים בשני חלקים.

תשלום ראשון על סך של אלף שקלים אמורים לשלמו במשכורת חודש מאי אשר משולמת בדרך כלל במהלך חודש יוני (במשכורת חודש זה), ואילו התשלום השני גם הוא בסך של אלף שקלים ישולם בחודש ינואר  2017 ולא יאוחר ממשכורת החודש העוקב.

על הגופים הציבוריים חלה החובה לוודא שהקבלנים נותני השירותים המעסיקים את עובדי השמירה והניקיון אכן מקיימים את הסכם המענק.