במשכורות הקרובות יקבלו העובדים את תשלום דמי ההבראה המגיעים להם. רוב מקומות העבודה נוהגים לשלם את דמי ההבראה בתקופה הזו. חודשי הקיץ הם ימים טובים לחופשה משפחתית ותוספת דמי ההבראה בתלוש השכר חשובה מאוד לעובד.

מי זכאי לדמי ההבראה? 

לדמי הבראה זכאי עובד שהשלים שנת עבודה מלאה. במידה ועובד החל את עבודתו בחודש ינואר ובחודש יולי משולמים דמי ההבראה לא יקבל העובד תשלום  בגין שנה זו והוא יקבל את תשלום דמי ההבראה רק בשנה הבאה.

עובדים העובדים במשרה חלקית ומשכורתם משולמת לפי שעות העבודה שביצעו בפועל גם כן זכאים לתשלום דמי ההבראה. לעובדים אלה יש לחשב את אחוזי משרתם ובהתאם לכך יש לשלם את דמי ההבראה. לעובד העובד בשני מקומות עבודה במשרה חלקית, כל מעסיק ישלם את החלק היחסי להיקף המשרה וכל זה בכפוף לכך שמלאה לעובד שנת עבודה במקום העבודה. עובדים המצויים בחופשת מחלה,חופשה שנתית, חופשת לידה זכאים לתשלום דמי ההבראה לתקופה זו. עובד המצוי בחופשה ללא תשלום אינו זכאי לדמי ההבראה בגין תקופה זו.ישנם מקומות עבודה הנוהגים לשלם לעובד את תשלום דמי ההבראה מדי חודש. במקרה כזה אכן העובד לא מרגיש שהוא קיבל את תשלום דמי ההבראה. מעסיק אכן רשאי לפרוש את תשלום דמי ההבראה על פני כל השנה אולם פרישה כזו צריכה להיות בידיעת העובד ובהסכמתו. איחור בתשלום דמי ההבראה או חלוקתו לשני תשלומים לא ייחשב כהלנת שכר.