השבת נתחיל לקרוא בתורה את ספר 'במדבר', אשר בפי חז"ל קרוי 'חומש הפקודים' (יומא ע.; ובפסיקתא זוטרתא, פרשת במדבר), על שם הציווי הראשון בחומש זה לפקוד ולמנות את בני ישראל.

כתוב במדרש 'תנחומא' (פרשת במדבר, סימן ד'), כי לקדוש ברוך הוא יש נחת רוח מעם ישראל שקוראים את קריאת שמע ומקבלים עול מלכות שמיים, מתפללים ומברכים שמו בכל שעה. לפיכך, הוא מרבה למנותם מפני חביבותם (רש"י, במדבר, א', ב'). על כך נאמר: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל" (שם), אף על פי שכבר נמנו לפני כן.

רבי שמשון רפאל הירש מסביר מה מסמלת הספירה החוזרת:

בניגוש לספר 'ויקרא', שבו תואר החזון הרוחני של העם, המעלה הגדולה של מקדש וקורבן, ספר 'במדבר' עוסק באומה כאומה, כיצד היא מגשימה את החזון, כיצד היא מעפילה ומגיעה אל הדרגות הרוחניות.

מנין בני ישראל, הפותח ספר זה, בא ללמדנו כי הצעד הראשון בהתגשמות תפקיד העם היהודי הוא ההכרה שלכל אחד יש חשיבות וייחודיות בתפקידו הפרטי להשלים את הכלל. הספירה באה ללמד, כי כלל ישראל אינו רעיון גרידא, כלל ישראל הוא מעלה רק בהשתתפות פעילה של כל חבריו. לפיכך, על כל יחיד לדעת שהוא חבר חשוב של הכלל, שמור לו תפקיד שרק הוא יכול לעשות. הוא נספר בפני עצמו כי הוא יחיד ומיוחד והתפקיד המוטל על כולם זקוק לנאמנותו של כל יחיד ולמסירותו למען היעד המשותף.

זאת ועוד, המפקד נעשה באופן של "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם". מלבד המפקד הכללי, הם נצטוו לדעת גם את מניינו של כל שבט ושבט. עובדה זו סותרת לכאורה את הרעיון המרכזי של איחוד כללי, כולם יחד, ומבדילה בין המשפחות לכאורה. אולם דווקא בנקודה זו, טמון הרעיון העמוק של המפקד, שבא להורות על חשיבותו של כל יחיד ועל אחריותו למלא את תפקידו נאמנה, אחירות לכלל האומה. אך אף על פי כן, במסגרת האחדות היסודית הזאת, שומרים ומטפחים רב-גוניות של תכונות המיוחדות לשבטים ולמשפחות.

הייעוד המשותף לכל אדם יוגשם על ידי כל פרט למרות ייחודיותו, הוא יוגשם ברב-גוניות של סגולות ותכונות אופי של מקצועות ועמדות חיים, והגשמה זו תהיה למופת לכלל המין האנושי. כל שבט בייחודו וכל משפחה בסגולותיה יעבדו את התפקיד המשותף של בית ישראל, יעצבו אותו וכך יחנכו את בניהם. 

זהו יסוד הספירה, היא באה ללמד שכללותו ואחדותו של עם ישראל אינה התפקדות לאומית סתמית, היא כללות הבנויה מחשיבותו של כל יחיד ויחיד ומלמדת את היחיד להתייחס ברצינות לתפקידו. היא באה גם ללמד להכיר בשוני ובייחודיות של כל משפחה, שהכלל בנוי בגוונים רבים של דרים ועבודות והמאחד הוא המטרה העילאית לעבוד את ה'.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ז, אייר תשע"ב, עמ' 292-293.