עזרא הסופר, אשר תיקן את קריאת התורה בשבתות, סידר כי יקראו את הקללות שבפרשת 'כי תבא' לפני ראש השנה, כדי לרמז שתכלה שנה וקללותיה, ומטעם זה גם כן סידר שקרוב לחג השבועות יקראו את פרשת 'בחקותי' על קללותיה.

תמהה הגמרא (מגילה, לא:), האם חג השבועות הוא ראש השנה?

כן! חג השבועות גם הוא נחשב ראש השנה, כמו ששנינו במשנה שבחג השבועות נידונים על פירות האילן שבמהלך השנה (ראש השנה, א', ב').

השאלה המתבקשת היא: הן בפסח נידונים על התבואה ובחג הסוכות נידונים על המים (שם), במה נתייחד חג השבועות, שעזרא התייחס אליו כראש השנה שבא' תשרי?

השל"ה הקדוש (שבועות, פרק 'נר מצווה'), מסביר כי האילן שנידונים עליו בחג השבועות הוא האדם. הנשמות הפורחות מאילנותיו של הקדוש ברוך הוא מכונות 'פרות האילן' וביום זה אנו נידונים על התורה שנזכה לה בשנה הקרובה. הקדוש ברוך הוא בודק עד כמה ניצל כל אדם את זמנו בשנה החולפת ללימוד התורה, שהיא תכלית העולם ולפי זה הוא דן את אפשרויותיו בלימוד התורה לשנה הבאה.

האדמו"ר מגור, בעל ה'שפת אמת' (במדבר, תרס"א), כותב כי האילן הוא התורה הנקראת "עץ חיים" (משלי, ג', י"ח). כשם שאילן מוציא פירות בכל שנה, כך התורה מחדשת את פירותיה בכל שנה והוא אשר נידונים עליו בחג השבועות, על חידוש התורה. עד כמה יזכה כל אחד הבין ולהשכיל בתורה ולרדת לעומק הבנתה ולחדש בה, ובכל שנה ושנה מקבל כל אחד מישראל בחג הזה כל מה שעתיד הוא לחדש בתורה.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ז, אייר תשע"ב, עמ' 223.