במה נתייחד ראש השנה שבו אנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא? הן אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים מידי בוקר ערב בקריאת שמע?

האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת' (ליקוטים דף נ"ד) מסביר כי ראש השנה הוא מקור רוחני לכל השנה, מי שממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא ביום זה בכל מאודו, זוכה לקבל כוחות להמליכו עליו בכל יום ויום. ככל שמתחמם הלב ומתלהבת הנפש בראש השנה, כך נשארת התשוקה לאהבת ה' בכל ימות השנה.

אומרים אנו בתפילות עשת ימי תשובה "זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים".

סיפר על כך אחד מתלמידי ה'חפץ חיים' זצ"ל:

אני זוכר, פעם אחת, באחד מימי ראש השנה, בשנותיו האחרונות, כשה'חפץ חיים' כבר לא התפלל בישיבה אלא בביתו, הכניסו אותו לבית המדרש בראש השנה, לפי שביקש לומר דברים בפני הציבור. הביאוהו לבית המדרש ליד הכניסה ושם התיישב, כי ההליכה הייתה קשה עליו.

פתח ה'חפץ חיים' ואמר, כי רצונו לעורר את הציבור, שמקובל לפרש את התפילה "זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים" - זכור אותנו לחיים, שהרי אתה, ריבונו של עולם, רוצה שבני אדם יחיו.

אולם, אמר ה'חפץ חיים', תכוונו בבקשה את פירוש המלים כך: "זכרנו לחיים", אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיזכרנו לחיים, ואיזה סוג של חיים אנחנו מבקשים? "מלך חפץ בחיים", סוג של חיים שהמלך, הקדוש ברוך הוא, חפץ בהם (מתוך 'מאיר עיני ישראל').

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ"ט, אלול תשע"א, עמ' 272.