"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר: בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות, י"ג, ח').

בפסוק זה מתוארת המצווה לפיה עלינו להעביר מדור לדור את סיפור יציאת מצרים.

"בעבור זה עשה ה' לי". מפרש רש"י: "רמז תשובה לבן רשע, לומר: עשה ה' לי ולא לך, שאילו היית שם, לא היית נגאל".

התמיהה המתבקשת היא שרש"י עצמו מפרש (שם, פסוק ה'), כי פסוק זה עוסק בבן שאינו יודע לשאול, והוא מלמדנו כי יש לפתוח לו בדברי אגדה המושכים את הלב. מדוע אפוא דווקא בתשובה לבן שאינו יודע לשאול נרמזת גם התשובה לבן הרשע?

המהרי"ל מסביר, כי ישנם שני סוגי בנים שאינם יודעים לשאול. הסוג האחד אכן אינו יודע לשאול, מהיכן להתחיל, אך רצונו כן ועז לדעת ולהאמין. ברם, ישנו שאינו יודע לשאול מפני שאינו מביע עניין ואינו מקפיד על המצוות, ומכאן שתיקתו ואי התעניינותו. התנהגות זו כבר מסווגת אותו עם הבן הרשע. לפיכך רומזים לבן שאינו יודע לשאול כי אם הוא נמנה על חבורה זו של האדישים למצוות ה', הרי הוא רשע שלא היה ראוי לגאולת מצרים, "וזהו היה מוסר לבנו, שיהיה ירא אלוקים וידקדק המצוות בוראו וישאל עליה".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ"א, שבט תשע"א, עמ' 24.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך

https://youtu.be/QbKW5nbGi2U