עשרה ניסיונות ניסה ה' את אברהם. פרשתנו נפתחת בניסיון לא פשוט. הקדוש ברוך ציווה את אברהם לצאת מאץ מולדתו, למקום בלי ידוע  ולסמוך על הבטחותיו כי ייטיב עמו. "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית, י"ב, א'). במלים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, צא מביתך וממולדתך, ובדרך אדריכך לאן עליך להגיע. 

במדרש רבה (פרשה ל"ט, אות ט'), שואל רבי יוחחנן, מדוע לא גילה לו הקדוש ברוך הוא מיד היכן יעדו? והתשובה, כדי לחבב עליו את המקום, כי כאשר אדם מחפש דבר מה ומשתוקק אליו זמן רב ואינו יודע היכן הוא, גוברת תשוקתו אליו, מאשר אם היה אותו דבר מגיע אליו בהיסח דעת. טעם נוסף: כדי לתת לו שכר על כל פסיעה, שאינה דומה הליכה למקום ידוע מראש להליכה בלא דעת את המטרה.

כך יצאה האומה הישראלית לדרך. אבי האומה הצטווה "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" ומהליכתו זו נפיק לקח רב.

הקדוש ברוך הוא הערים קשיים על אברהם בדרכו אל הארץ המובטחת, כדי לחבבה עליו, כי כאשר אדם תר אחר דבר ומחפש אותו, במוצאו אותו הוא חביב עליו בהרבה מאשר אילו היה בא אליו בקלות ובהיסח הדעת.

ה'סטייפלר', רבי ישראל יעקב קנייבסקי, בספרו 'ברכת פרץ' (פרשת 'לך לך'), כותב, כי ממעשה זה ישאב כל יהודי חיזוק לעמלו הרוחני. פעמים רבות ניצב בדרכו של יהודי קושי להגיע לדרגה רוחנית שהוא חפץ בה. למשל, בלימוד התורה, לפעמים אדם עמל זמן רב להבין נושא מסוים עד שהוא זוכה לסייעתא דשמיא ועיני מוארות. יש לדעת, כי לעמל ולקושי נלווים צדדים חיוביים, מפני שדווקא הקושי והמאמץ שהיו כרוכים בהגעה אל המטרה, חוברים לשמחה עצומה בהשיגו את מטרתו והדברים חביבים עליו ביותר, לעומת מי שהשיג את מטרתו בקלות, ללא יגיעה, חיפוש ועמל.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"א, חשוון תשע"ב, עמ' 50.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך

https://youtu.be/HF2V2zyMOsI

סרטונים מאת הרב יואל בייטש וקובי אריאלי באדיבות פרד"ס חב"ד

https://youtu.be/JgfCuKgbnn8

https://youtu.be/Q1Q_uORCv8o