ההפחתה היא (מ-26.40 ₪ ל-22.60 ₪ לכל יום עבודה).

צו הרחבה זה שפורסם על ידי שר הרווחה, חיים כץ, מבטל את כל הצווים הקודמים בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה. הצו מורה כי שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום 1.2.16 יהיה עד לסך של 22.60 ₪ ליום עבודה.

כל עובד הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות בהוצאות הנסיעה עד למקסימום הנ"ל.

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי, או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו.

עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה גם בעבור הנסיעה הנוספת אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.

החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע למקום עבודתו על חשבון המעסיק, או מטעמו. במידה והעובד  מוסע רק לכיוון אחד (לעבודה או ממנה), יהיה זכאי העובד להחזר עד למחצית הסכום הנ"ל.

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כל שהיא אינו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה בעד תקופת העדרו.