מס שבח בחוק מיסוי מקרקעין, שבח ורכישההתשל"ג – 1963), מוטל על כל מכירה של מקרקעין בישראל. השבח הורא למעשה אחוז מסכום השבח שצבר הנכס, מיום רכישת הנכס ועד ליום מכירתו.

דוגמא: אדם רכש נכס בסכום של 1,500,000 ₪

ואח"כ מכר את הנכס בסכום 2,000,000 ₪

סכום השבח המחושב = 500,000 ₪.

בחישוב השבח יש לקחת בחשבון מספר פרמטרים וזאת  בהתאם לחוק  מיסוי מקרקעין.  מהשבח ניתן לנכות על פי הדין את הוצאות ההשבחה של הנכס עד למכירתו כמו: מחיר רכישת הנכס צמוד למדד מיום הרכישה ועד יום המכירה, שכר טרחת עורך דין, תיווך, ריבית ריאלית של המשכנתא ועוד, דבר נוסף זאת ניכוי "פחת" (אחוז מסוים שמעריך את הבלאי בנכס).

עם זאת החוק מכיר במספר פטורים מתשלום מס השבח שמוכרי הדירות זכאים להם על פי דין וזאת כמובן בכפוף לקיום מס' תנאים.

המועד לתשלום מס שבח? הינו לאחר הדיווח על עסקת המכירה לרשויות המס, אשר מבוצע בתוך 30-50 ימים מיום ביצוע העסקה.

היטל השבחה  בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"א – 1975. משמעותה עליית שווי נכס עקב אישור תכנית ע"י העירייה או הועדות המקומיות לתכנון ובנייה, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. כפי שעניינו רואות המדובר על אפשרות לניצול רב יותר של הנכס ותוספת של אחוזי בנייה ובכך למעשה יש כאן השבחה של הנכס המעלה את שוויו.
דוגמא: אדם בעל דירה שבעת בנייתה תכנית התב"ע אפשרה מה שנקרא אחוזי בנייה נוספים והתירה לבנות עוד קומה ולאחר מכן העירייה אישרה תכנית חדשה המתירה לבנות באזור התכנית תוספת של 2.5 קומות ושוב כפי שעניינו רואות המדובר באירוע מס שמחייב תשלום היטל השבחה שכן אישור התוכנית הוסיפה זכויות והטבות לבעל הנכס 
המועד תשלום היטל ההשבחה? התשלום בפועל יעשה רק כשבעל הנכס יחליט לממש את זכויותיו כמו בדוגמא בניית 2.5 קומות ואז בהליך קבלת ההיתר יצטרך לשלם את ההשבחה או לחילופין כאשר ימכור את הנכס. עם זאת יודגש כי אין חשיבות לעובדה אם בעל הנכס מימש בפועל את ההטבה או לא.

 מעשה שהיה כך היה לקוח שפנה אלי לאחרונה ובידו דרישה מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה סך של כ- 65,000 ש"ח כתשלום היטל השבחה בגין מכירת זכויות בדירה, הופתע לגלות (וכך גם הוועדה המקומית), כי טעות משפטית מצויה בחיוב. בעקבות דין ודברים ראשוני מול הוועדה המקומית הופחת סכום החיוב לסך של כ- 47,000 ש"ח בלבד וזאת מבלי לגרוע בזכות להגיש השגה במסגרת מינוי שמאי מכריע על יתר הטיעונים השמאים

אם כך הודעת החיוב שקבלת היא לא בבחינת "ראה ושלם".
בתיק אחר שנסגר מול רשויות המס לאחרונה, הופחת סכום של כ- 800,000 ש"ח מהודעת החיוב המקורית, כאשר הדיון נסב בעיקר על ערכי קרקע, אופן החיוב, זהות השטחים לחיוב והיקפם ועוד. הגשת השגה זאת זכותך החוקית וכדאי לבדוק לפני שאתה רץ לשלם. החיסכון יכול להיות עצום עד כדי ביטול מלא הודעת החיוב.