סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963 קובע, כי אדם שעבד במשך שנה אחת רצופה לפחות ופוטר- זכאי לפיצויי פיטורין.

בחישוב שנת עבודה רצופה נמנה גם שבתות, חגים, ימי מחלה, חופשת לידה, חופשה מוסכמת וכיוצא באלה, אשר אינם קוטעים את הרצף, ואדם שנעדר מהעבודה בשל מחלה או באחד המקרים שנמנו לעיל, תקופה זו לא תגרע מרצף עבודתו.

חישוב פיצויי הפיטורין יעשה כך שהעובד זכאי לפיצויי השווה למשכורת אחת בעבור כל שנת עבודה. כך למשל, אדם המשתכר 5,000 ₪ לחודש ופוטר לאחר שנה, יהא זכאי לפיצויי פיטורין בסך 5,000 ₪. אותו אדם, אם פוטר כעבור שנתיים, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בשיעור של 10,000 ₪.

ידועים מקרים בהם מעסיקים מפטרים עובדים לאחר 11 חודשי עבודה, וזאת על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין וחובות נוספות המתקיימות אצל עובד שעבד מעל לשנה רצופה. מקרה שכזה, אם יגיע לפתחו של בית הדין לעבודה, יידרש המעסיק להוכיח שהפיטורין נעשו בתום לב ושלא על מנת להתנער מחובותיו בדין.

 

האם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורין?

ככל, עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורין, אך ישנם מקרים חריגים בהם על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורין על אף שהתפטר מעצמו.

חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963 קובע מקרים בהם אדם שהתפטר, יראו אותו כמי שפוטר, וזכאי למירב התנאים ככזה, ואלו הם:

אדם שהתפטר בשל מצבו הבריאותי שלו או של בן משפחתו, ושבשל הממצאים הרפואיים של החולה, תנאי העסקתו ויתר נסיבות העניין הייתה לו סיבה מספקת לעשות כן.

אישה שהתפטרה תוך תשעה חודשים מרגע לידתה, וזאת על מנת לטפל בילדה.

אישה שקבלה לאימוץ ילד שגילו מתחת לגיל 13 שנים, והודיעה על כך למעסיקה תוך תשעה חודשים מרגע שקיבלה את הילד לאימוץ.

אישה שהתפטרה מעבודתה לצורך שהייה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה.

אדם שהעתיק מגוריו בשל נישואין למקום מגוריו של בן זוגו, או שהעתיק מגוריו לאזור חקלאי מאזור שאינו חקלאי, או לאזור פיתוח מאזור שאיננו אזור פיתוח .

אדם שהתפטר בשל גיוסו לצה"ל או לשירות לאומי .

מעבר למקרים ספציפיים אלו, קובע סעיף 11 לחוק כי עובד שהתפטר מחמת הרעה בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים.

כך למשל, עובד אשר נמנעו ממנו תנאים המגיעים לו בדין, ייתכן ובאפשרותו להתפטר, ולהודיע למעסיקו כי הוא רואה עצמו כמי שפוטר ודורש את כל התנאים המגיעים לו כעובד שפוטר. צעד זה מומלץ לעשותו רק לאחר היוועצות בעורך דין או בגורם אחר המתמחה בדיני עבודה.

 

מקרים נוספים בהם זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורין

במקרה בו המעסיק פשט את הרגל או סגר החליט לסגור את מקום העבודה, עליו לשלם פיצויי פיטורין לעובדיו. במקרה בו נכנס מעסיק חדש בנעליו, אם המשיך העובד לעבוד במקום עבודתו, נשמרות זכויותיו במלואן והוא יהא זכאי לפיצויים בשל כל התקופה שעבד ממעסיקו החדש. אם החליט שלא להמשיך בעבודתו, יראו את רגע החלפת המעסיקים כפיטורין, והעובד יהא זכאי לפיצויי פיטורין ממעסיקו הראשון.