חשוב לדעת כי ירושת זכות דייר מוגן אינה מועברת בירושה, אלא, מתוקף החוק להלן:  חוק הגנת הדייר. תכלית החוק היא סוציאלית. היא מקנה זכויות ל"דייר ממשיך" מעידה על כוונה להיטיב לא רק עם הזכאי, אלא גם עם קרוביו, שהיו סמוכים על שולחנו והתגוררו עימו לפחות שלוש שנים לפני פטירתו.

 מנגד עניינו רואות כי ברבות השנים ראה למשל ע"א 3295/94 פרמינגר נ' מור ואח', פ"ד נ (5) 111, 118(

"מדיניות בתי המשפט באשר לפרשנות חוק הגנת הדייר, במיוחד לאחר חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המעגן את הזכות הקניינית בחוק יסוד, הינה כי יש לפרש את זכויותיהם של דיירים מוגנים על דרך הצמצום, תוך מתן משקל גובר לזכותם הקניינית של בעלי הנכס, אשר זכותם נפגעת בשל הדיירות המוגנת. בפסיקה עניפה נקבע, כי תכליתו של חוק הגנת הדייר בעת שחוקק הייתה יפה לשעתה, ואולם ברבות השנים, לאור השינוי במציאות הכלכלית והחברתית שחל מאז חקיקתו של חוק הגנת הדייר, ולאור העובדה שיש ביישומו כדי לפגוע בקניינו של בעל הנכס, ניתנת להוראותיו של חוק הגנת הדייר פרשנות המצמצמת את זכויותיו של הדייר המוגן"

ניראה איפה, כי זכות הדייר המוגן מצטמצמת, והמגמה היא לעגן את הזכות הקניינית של בעלי הנכסים.

בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו ונסיבותיו, יוער כי פרמטרים רבים נבחנים לגבי זכות יורש דייר מוגן. לענייניו, אביו של ישראלי כאמור חתם על הסכם לנכס עבור עסק. החוק גם מגדיר מהו בית עסק (מוגדר "כל נכס שאינו למגורים"), וכי דמי השכירות נקבעים בין בעל הבית לדייר השוכר את העסק.  אביו של ישראלי נפטר מעולמו ונשאלת השאלה מי היורש, והאם הוא נכנס לגדרו של החוק כי אז, היורש זכאי להיות "דייר נדחה", עפ"י דין דבר המקנה לו את הזכות לדייר מוגן.

לצד הזכויות המוקנות מתוקף החוק לדייר מוגן, עומדים לו חובותיו לפיכך על דייר מוגן להקפיד על עמידה בכל תנאי החוזה, שנחתם בתחילת השכירות, לשלם במועד ובדרך שנקבעה על ידי בעל הבית את דמי השכירות, ואת התשלום עבור השירותים אותם חייב לספק בעל הבית,לשאת בחלקו בהוצאות הנדרשות לתיקונים הנכס, ואחד התנאים החשובים הוא: האיסור לדייר לנטוש את הנכס אחרת יסתכן באיבוד זכויותיו

הסוגיות מגוונת והחוק מפרט ומונה מיהם יורשי הדייר המוגן על פי חוק. משהוגדרה הזכות ונבחנה לצידה מילוי החובות בגין הזכות, יירשם היורש כדייר מוגן.