מאת: אתי בן עמי סויסה

מלחמה חדשה החלה ביום הראשון לתחילת שנת הלימודים. מאבק שפות ותרבויות הושהה לרגע,  במאבק בין חרדים לחילוניים. ובמקביל, החל מאבק חדש ראשון מסוגו שידעה העיר בחברה החרדית. מאבק בין קבוצת עסקנים חרדים באחיהם – דיירי פרויקט יוקרתי בשכונה חדשה ברמב"ש ג' – מצפה ברמה.
להלן הסיפור מפי ועד הפעולה של תושבי רמב"ש ג':

"אנחנו גרים בבית מגורים יוקרתי, ברח' חבקוק הנביא מס' 33 -39, בבית דירות המשותף יש 4 כניסות עם לובי סגור. בית דירות הוא מעל לסטנדרט של הדירות בשכונה.
לתדהמתנו התגלה כי נמכרו 4 דירות גן ב - 2 הכניסות האמצעיות, אחת לעמותת 'בית יעקב' והשנייה לעמותת 'עץ הדעת'.

בטרם נכנסנו לגור ועם כניסתנו נודע לנו לצערנו, על הכוונה לפתוח בדירות גנים ומעונות, כדיירים הבענו התנגדות ולקחנו עו"ד שייצג אותנו בהתנגדות. נציין כי לעמותות שרכשו דירות בבניינים אין אישורים להפעיל גנים בתוך בניין מגורים.

עו"ד ניר אדרי, שלח מכתבי אזהרה לגורמים הרלוונטיים בעירייה. העירייה לא קיימה כל הליך תקין בנושא ובתחילת שנת הלימודים הם פתחו את הגן, כאילו ההליך מאושר על פי חוק על ידי כל אותם גורמים רלוונטיים??!!
נשלחו על ידינו מכתבים והוגשה תלונה לעירייה על מנת למנוע את הפרת החוק, ולאכוף את החוק לפי סמכותם. מכתבים אלו נענו בחוסר תגובה כמו גם פקחים שהוזמנו על ידנו שמעולם לא הגיעו.

ביום שני ושלישי 01-02/09, הם הצליחו לפתוח את גני הילדים חרף ועל אף שהתרענו על כך.

כדיירים החלטנו כי אנחנו לא עוברים בשתיקה על עברה חמורה זו וביחד עם 40 דיירים החלטנו להילחם בהם בגופינו וללא פשרות. נציין כי העמותות שכרו חברת מאבטחים שתאפשר להורי הפעוטות להיכנס לגן. בפועל, דיירי הבניין נלחמו גם פיזית במאבטחים ובעסקנים ולא הרשו להורים והילדים להיכנס לתוך הבניינים.
ביום רביעי האחרון, כדיירים עמדנו כחומה בצורה משעה 07:30 מחוץ לבניינים ומנעו את כניסת הילדים והוריהם והגננות לתוך הבניינים.
חלק מההורים לקחו את ילדיהם אך, היו כאלה שהשאירו אותם אל הלא נודע.

הגננות והילדים הושארו מחוץ לבניין והונחו על ידי העסקנים להתקבץ על האבנים מול הבניין, כשעתיים וחצי תוך שהם מתחננות למנהלים שלהם להתפנות משם, אך המנהלים סירבו. בפועל הילדים נשארו בחוץ ובחום הקשה.

בד בבד, הגיעה משטרה שהוזמנה על ידי הדיירים, וקבעה מפורשות כי הגן לא חוקי ועל העמותות להציג אישורים, ואין בכוונת המשטרה להתערב בנושא הפרוצדורלי מאחר וזה לא מתפקידה.

באותו יום רביעי בשעה 11:20 התפנו הגננות והילדים. ביום חמישי, הסיפור חזר על עצמו, וכן ביום ראשון. דיירי הבניין ערכו משמרות של הורים בכל בוקר להיאבק על אי פתיחת הגנים עד שהעניין יוסדר ו - 4 הדירות ייסגרו שעריהם כגני ילדים.

מדובר כאן על התנהגות חסרת רסן של שחיתות החוק בבית שמש, המתחילה בכך שנמכרו דירות לעמותות 'עץ הדעת' ו'בית יעקוב' מלכתחילה תוך הבטחה שהעניין יסודר וחמור מכך, מבלי ליידע אותנו כדיירי הבניין..."

עד כאן, תמונת המצב מפי ועד הפעולה של הבניין לפתיחת שנה"ל אולם, הסיפור האמתי הוא כי עיריית בית שמש, ברמה התכנונית אכלסה תושבים ברמב"ש ג' עוד בטרם דאגה עבורם לפתרונות ולמוסדות חינוך. מלבד הפתרון ההזוי של 4 גנים בדירות מגורים, מבלי להתחשב כלל וכלל בדיירים ומבלי ליידע אותם על כך.
שתי העמותות שרכשו דירות בפרויקט הם: בית יעקוב ועץ הדעת, שתי עמותות חזקות רווחיות ונטועות בשורשים עמוקים בעולם החרדי בכלל ובבית שמש בפרט.
ינקי סגל הוא מנכ"ל עץ הדעת, משכנות הדעת בנות, ואביעזרי בנים, איש ידוע ומוכר בעיר, מנהל בית יעקוב בבית שמש הוא ישראל שפר.
הטיפול במאבק אי הפעלת הגנים בבית הדירות מטופל ע"י הדיירים בשני מישורים האחד, בהליך המשפטי ע"י עו"ד ניר אדרי, והשני, בהתארגנות הדיירים והתנגדותם הפיזית לכניסה לבניין, ובחשיפת המקרה למדיות התקשורת השונות.

הטענה המרכזית והכאובה של דיירי הבניין היא העובדה שלטענתם העירייה על כל שלוחותיה הרלוונטיות לטיפול במקרה זה "משתפת" פעולה עם מנהלי העמותות ולא אוכפת את ניסיון העמותות לפתוח גנים.  

עו"ד ניר אדרי, בשם הועד המרכזי ודיירי הבניין שלח מכתב להלן:
מר משה מונטג                              עו"ד מיקי גסטווירט                       דני צרפתי
יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה       היועמ"ש לעירייה                            מהנדס העיר

עיריית בית שמש
 נכבדי שלום,
בשם מרשיי, דיירי הבתים ברחוב חבקוק הנביא 35 ו-37, הריני מתכבד לפנות אליכם, כדלקמן:
1.      הבוקר החלו העמותות, "עץ הדעת"  ובית יעקב, להפעיל גני ילדים בתוך דירות מגורים המצויות בבנייני המגורים בהם מתגוררים מרשיי. מצ"ב תמונות שצולמו מהכניסה לאחד הבניינים.
2.      הפעלת הגנים במתכונת בה הופעלו מהווה חריגה מהתב"ע החלה על האזור, אשר מייעדת את בנייני המגורים למגורים בלבד.
3.      חמור מכך, בנייני המגורים אינם מותאמים לצורך פעילות הגנים. בכלל זה יצוין, כי הגנים פועלים בדירות המצויות בקומה הראשונה של כל בניין, דבר המצריך שימוש מאסיבי של הורי הילדים במעליות הבניין והשבתתן באופן שאינו מאפשר שימוש ראוי מצד דיירי הבניין, זאת לצד יתר המפגעים החמורים שנגרמים כתוצאה מהפעילות. 
4.      הפעלת הגנים נעשית מבלי שניתן לעמותות היתר לשימוש חורג כמתבקש ע"פ דין וממילא מבלי שהתאפשר למרשיי לממש את זכותם החוקית להתנגד לשימוש החורג.
5.      בהקשר זה אציין, כי עמותת  בית יעקב הגישה בקשה למתן היתר לשימוש חורג ובקשה זו עודנה תלויה ועומדת לאחר שהוגשה ביום 31.8.2014 התנגדות מנומקת מטעם מרשיי, בה נטען, בין היתר, כי הועדה המקומית מצויה במצב של ניגוד עניינים בעטיו אין ביכולתה להכריע בבקשה.     
6.      עוד אציין, כי שתי העמותות קיבלו מהח"מ התראה מבעוד מועד מפני פתיחת הגנים ללא היתר.
7.      לא ייתכן, כי עיר בישראל תאפשר התנהלות בלתי חוקית כגון דא, בבחינת כל דאלים גבר.
8.      מרשיי הנם מחזיקים ובעלי זכויות בדירות המצויות בבנייני המגורים, אשר צפויים לפגיעה קשה באיכות חייהם, בהנאה מנכסיהם ומהשטחים הציבוריים בבנייני המגורים ומחוץ להם, לרבות בכל הנוגע לנגישות לבניינים. מרשיי אף צפויים לנזקים כספיים עצומים כתוצאה מירידת ערך נכסיהם.
9.      אציין, כי עסקינן בפרויקט יוקרתי וכי מרשיי השקיעו ממון רב לצורך רכישת דירותיהם, אשר תומחרו במחירים גבוהים הרבה יותר מפרויקטים אחרים באזור, הן לאור המפרט הגבוה של הדירות והשטחים הציבוריים והן בהסתמך על המצב התכנוני הקיים, אשר אינו מאפשר את הפעילות נשוא מכתבי זה.  
10.  מאחר שהנכם אמונים על האכיפה בתחומי העיר בית שמש, מצאתי לנכון לפנות אליכם בפניה דחופה זו ולדרוש התערבותכם המידית, לצורך הפסקת הפעילות הבלתי חוקית של גני הילדים. מצ"ב כתבה במסגרתה מצהיר, יו"ר ועדת המשנה, מר משה מונטג, כי לא יאפשר פעילות ללא היתר. אבקש שתפעלו בהתאם להצהרתו. 
11.  ככל שתבחרו להתעלם מפנייתי זו, הורוני מרשיי לנקוט בכל אמצעי חוקי העומד לרשותם, לרבות הגשת תביעה נגד עיריית בית שמש והנוגעים בדבר בשל אכיפה בררנית. 
12.  אציין, כי מרשיי אף לא יהססו לתבוע פיצוי בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מפעילות כאמור. לאור עוצמת הפגיעה האפשרית, צפויים דיירי הבניינים לספוג ירידת ערך משמעותית של נכסיהם, הן לעניין שווי מכירה והן לעניין שווי שכר הדירה. מבדיקה שמאית ראשונית מעריכים הדיירים את הפגיעה המצטברת בדירותיהם בסך של 25,000,000 ₪.
13.  אין במכתבי זה כדי לגרוע ו/או למצות מכל טענה או תביעה העומדות למרשיי.
14.  אנא  הודיעוני  דבר.
בכבוד רב ובברכה,
ניר אדרי, עו"ד
אף גורם בעירייה לא התייחס למכתב לעיל, הקשר היחיד בין מקבלי המכתב הוא שתיקה.
ביום ראשון האחרון, ולאחר שהצדדים בכניסה לבניינים הגיעו לעימותים חריפים וחילופי האשמות, ביניהם ינקי סגל תועד בסרטונים שרצים בכל הרשתות החברתיות, מאיים על ההורים והמתנגדים כי בהמשך ילדיהם לא יוכנסו ללמוד ברשתות הגנים. ולאחר כי הצדדים הבינו כי במלחמות לא יגיעו להסכמות. ינקי סגל וישעיהו ארנרייך- הממונה על החינוך נפגשו עם ועד הפעולה של ההורים וניסו להגיע לפשרה. ארנרייך וסגל ניסו לומר להורים כי העניין זמני עד שימצה פתרון חליפי וייבנו גנים, הדיירים מצדם ביקשו מכתב התחייבות חתום ע"י עו"ד שאכן כך יהיה ולזמן מוגבל עד ל- 15 חודשים, סגל אמר שלא היה ולא יהיה הדבר היחיד שהם מוכנים לעשות הוא למסור מכתב חתום ע"י ארנרייך. הדיירים סירבו והפגישה הסתיימה ללא תוצאות.
ביקשנו לקבל התייחסות של הגורמים המעורבים בעניין.

פנינו לסגן מהנדס העיר וממונה על הפיקוח מר בן סומך, בשאלה מדוע לא נשלח פקח לשטח ע"י העירייה? תגובתו: "לפני שבוע הגיע פקח בעקבות תלונה שהתקבלה במוקד 106, וגם הבוקר (יום ב') נשלח פקח, העניין מטופל."

מיקי גסטוירט, היועמ"ש של העירייה, בתגובה למכתב שנשלח ע"י עו"ד אדרי אמר לשמשנט: "העירייה קיבלה את התלונה והעבירה לטיפול לבן סומך הממונה על הפיקוח מטעם מהנדס העיר. הפקח מטעם העירייה צריך לפתוח תיק תלונה שמועבר אליי להמשך טיפול. אני יודע שבפועל יש מחסור בפקחים והרבה עבודה וזו תלונה אחת מיני רבות שנדרש לטפל ומניח שיש מדרג של דחיפות. אני ממליץ לתושבים לפנות לערכאות משפטיות, ולפעמים שווה לא להסתמך רק על העירייה." לשאלתי האם ענה למכתב עו"ד אדרי ענה: "לא ממש זוכר..".

בשיחה שניהלנו עם ינקי סגל, מנכ"ל רשת חינוך עץ הדעת, משכנות דעת - בנות ואביעזרי בנים נאמר: "לפני כחצי שנה נתבקשתי ע"י רה"ע משה אבוטבול, והממונה על החינוך ישעיהו ארנרייך לסייע להם בפתיחת גנים ברמב"ש ג' מאחר ויש מצוקת גנים בשכונה. רכשתי מטעם העמותה 2 דירות והחלטתי לסייע לעירייה בעניין וזה מה שעשיתי."

ביקשנו את תגובת ישראל שפר מנהל בית יעקוב בבית שמש, ולאחר ששמע במה דברים אמורים  כעס ואמר: "אני עסוק עכשיו תתקשרי בעוד כמה ימים."
תגובת העירייה באמצעות דובר העירייה: "כבכל אכלוס של שכונה חדשה, ישנם חבלי קליטה ראשוניים. העירייה בונה בימים אלו מוסדות ציבור וחינוך לטובת התושבים שיגיעו להתגורר בעתיד וכן כמובן לטובת התושבים הראשונים שכבר החלו לאכלס את השכונה, אך מניסיון משכונות קודמות, העירייה לא מאפשרת הצבת קרוונים בשטחים המיועדים לבניית מוסדות חינוך לאחר שאלו מעכבים את בניית המבנים. במקביל נוטה עירייה לאשר באופן זמני פתרונות ביניים כמו הפעלת גני ילדים בקומות קרקע של בנייני מגורים, עם כניסה נפרדת. במקרים הספציפיים הנ"ל, רשתות החינוך נמצאים בהסדרת ההליך כמתבקש על פי חוק, בעקבות תלונות השכנים הועבר הטיפול לאגף הפיקוח כמקובל, עם זאת קיבלנו הודעה מרשתות החינוך כי עד לקבלת הרישיון, הם סוגרים את הגנים."

נציין כי ועד הפעולה ודיירי דיירי מצפה ברמה שומרים על אנונימיות מאחר והם חרדים. מניסיון העבר ובכלל יש נטייה בציבור החרדי להתחשבן עם תושבים שאינם מיישרים קו בדמות החרמות במוסדות חינוך, בתי כנסת ובקהילה בכלל, למי שפועל ויוצא נגד. התושבים מבינים כי מי שיתחשבן איתם באופן גלוי יסומן ויסבול באופן אישי.
המאבק בין תושבי הבניין לבין העסקנים החרדים הינו מאבק עקרוני. תושב ועד הפעולה אמר לשמשנט כי באמצעות מאבק זה ניתן לחשוף את האמת על התנהלות עסקונה במקרה זה חרדית שמגלגלת כסף רב ע"ח דיירים ותושבים ששילמו את מיטב כספם ברכישת דירות יוקרה.

ישנן כמה שאלות פתוחות:
1.       כיצד מתכננים ומאכלסים בתים ללא מוסדות ציבור מלכתחילה ולא בדיעבד, כאשר יש הרשאות ופרוגרמות משנת 2011- 2014.
2.       מדוע העירייה באמצעות מהנדס העיר והיועמ"ש לא הוציאו צו ואכפו את הניסיון לפתוח גנים ללא רישיון?
3.       כיצד עסקנים פוליטיים מתנהגים בשטחים ציבוריים כבתוך שלהם?
4.       מדוע דיירים ששילמו את מיטב כספם ברכישת דירות יוקרה צריכים להילחם בגופם על אי פתיחת הגנים ולשלם ממיטב כספם עבור שכירת שירותי עו"ד שייצג אותם בתביעה מול העירייה, כאשר ישנם חוקי מדינה שהעירייה מתעלמת מהם?
5.       מה הקשר בין משה מונטג ממונה אגף ההנדסה, ינקי סגל ועו"ד שלמה אייזנשטיין (שכנראה עם קשר אשתו של אייזנשטיין מנהלת הגנים בעץ הדעת)?
6.       ברור לכל כי רק מאבק התושבים סיכל את הניסיון של העמותות לפתיחת גנים, אילמלא המאבק הגנים היו נפתחים ומישהו היה מרוויח מכך, מי??
 
אחד הדיירים מראשי ועד הפעולה שביקש לשמור על אנונימיות אמר: "מאבק מצפה ברמה הוא מאבק שפות ותרבויות 2. מאבק על חוסר הנהגה ותכנון של עירייה שמנוהלת ע"י עסקנים שכל כוונתם להשתלט על העיר ולעשות כבתוך שלהם. אנחנו נחשוף את השחיתות ואת הפלישה הגזלנית בלי היתר ובניגוד לחוק ונגרום לחשיפת העוולה של גורמים אינטרסנטים ושרלטנים. נעמוד על המשמר בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, נגייס למאבק הזה את כלל הציבור והתקשורת, ואני מאמין שמפה תצא מהפיכה בחברה החרדית הסגורה שמנוהלת ע"י ביריוניים שלא רואים שום שיקול מלבד יחסי הון-שלטון אישיים. המאבק רק החל ואנחנו לא מתכוונים לעבור לכך לסדר היום. מצחיק שבתקשורת מראים את המאבקים בין הציבור החילוני מול חרדי, אנחנו חרדים בעצמנו ועניין זה אינו קשור להגדרה הוא קשור לעוולה, חוסר תכנון ולעסקנים שרוצים להרוויח הרבה כסף ע"ח תושבים תמימים. אם היינו יודעים על כך בכלל לא היינו רוכשים דירות בבית שמש. ממש עצוב לנו אם זו קבלת הפנים מה נשאר?!
מדובר כאן על פעם ראשונה שאנשים בחברה החרדית, שהיו רגילים לשתוק ולקבל תכתיבים ועובדות קיימות, בעיקר כאלו המונחתות בשם החינוך היהודי והמוסדות הקדושים, בשם היהדות והתורה, פעם ראשונה שאנשים כמונו, חרדים לכל דבר, באים וזועקים את זעקת הנגזל, עומדים על שתי רגלינו ומגיבים באש ובמלחמה.
נכון לא קל לנו, נכון- הם מנסים להציג אותנו כמחללי שם ה' בגילוי את מסכת הקומבינות והכספים שהם, אותם אנשי חינוך עושים זאת על גבינו ועל גבי חברינו במשך שנים רבות.

הפעם הזהרנו, התרענו והם צחקו בבוז. אמרו לנו- "יהיו גנים ולא משנה מה תעשו- הכול כבר מסודר מראש." תפיסת העולם שלהם היא שהם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם והם אלו שינהלו כאן את הזירה. מאבקינו חשוב מאין כמותו ומתייחס למהפך אמתי, אנו כחברה חרדית באים ונלחמים נגד השחיתות החרדית!! הסיפור הוא לא לפייסבוק ולא למאבק פנימי קטן, זה סיפור גדול על חקירה שצריכה להתנהל נגד אותם גורמים האמורים להיות מופרדים על החוק - על תהליך תקין של הקצאות ועל החובה למנוע הפרות חוק שכאלו. הכול מתחיל בעורך דין שעוסק בשיווק של הפרויקט, דבר אשר אסור באופן עקרוני, אשר מבטיח לחבריו כי יקנו כאן את הדירות, הוא ירוויח מזה כסף והם – הבטיחו לו אישורים, כי לאותו משווק יש חברים מצוינים בעירייה. ככה נרקמת לה מסכת קומבינות."

מטה המאבק פתח פייסבוק בשם: מצפה ברמה, דבר שאינו אופייני לחרדים אך בכדי להציף את הנושא הבינו כי באמצעות הפייסבוק ניתן להפיץ להציף ולהשמיע קולם בקלות יחסית.

נכון לרגע זה, עו"ד דרעי מטפל בהליך המשפטי, הגנים סגורים, וההכרעות בעניינם טרם התקבלו במישור החוקי-משפטי. נציין כי עמותת בית יעקוב הגישה לועדה לתכנון ובנייה בקשה למתן אישור חוקי, עו"ד דרעי הגיש בשם הדיירים התנגדות ויוזמן לדיון.
המאבק רק החל אולם אנחנו מבטיחים ללוות ולסקר את ההתפתחויות.