"ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה', סולת תהיה קרבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה" (ויקרא, ב, 1).

קרבן מנחה מכפר על הנפש. כך מבואר בדברי חז"ל.

הנצי"ב מסביר שהמנחה נועדה לכפר על השחתת הנפש במידות. השחתת הנפש נובעת מארבע סיבות אפשרויות: א. מרה שחורה המולידה עיצבון; ב. מרה לבנה שתוצאתה שמחה יתרה; ג. מרה ירוקה המולידה תאווה; מרה אדומה שתוצאתה כעס. כנגדן יש ארבעה סוגי קרבן מנחה, ובתקופת המקדש ידעו הכוהנים לכוון לכל אדם את סוג המנחה המתאימה לו.

הוא מוסיף (ו', י"ג), מפני תפקידם של הכוהנים הוא להשכין שלום בין אדם לחברו ולתקן את ישראל, הקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום, כי תפקיד הכוהנים הוא שלא יחטאו ישראל, ולפיכך על הכהן לכפר על אותם מישראל שמידותיהם אינן מתוקנות, שאחריותו היא.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ"ג, אדר ב' תשע"א, עמ' 46.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

;feature=youtu.be