פרשתנו נפתחת בפסוק: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" (שמות, כ"ז, 20).

פעמים רבות בתורה מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה. מדוע דווקא כאן אמר לו "ואתה תצוה"?

ה'אור החיים' הקדוש מסביר את הדברים בדרך הפשט, ולאחר מכן הוא מוסיף כי יש בפסוק זה רמז נשגב ומפעים: בזוהר הקדוש נאמר, כי מן הגלות האחרונה ניגאל בזכותו של משה, אשר לו נמסרה התורה על ידי הקדוש ברוך הוא. כותב ה'אור החיים': "כל עוד אין עוסקיםבתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם של בטלנים מן התורה".

לכך מרמז הפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל" לגאלם, כאשר "יקחו אליך שמן זית זך" - יעסקו בתורה הקדושה שנמשלה לשמן. מה שמן מאיר את העולם, כך התורה מאירה את העולם.

אור השכל

בני ישראל נצטוו להדליק את המנורה בשמן זית זך נטל כל שמרים. דרוש עמל רב לסילוק כל זכר לשמרים מן השמן.

אמר הסבא מקלם (אור רש"ז, מאמר ש"ט-ש"י): הן ידוע שהמנורה היא סימן לחכמה. ורמז ניתן לנו כאן, כי הרוצה שיהיה שכלו בהיר ולא עכור, ירחיק את עפריות העולם הזה משמן השכל. "אמרתי דבר פלא", הוא כותב ברגש, שהקדוש ברוך הוא ברא תופעות שוות בעולם כדי שאדם יוכל להפרות מהן במחשבתו השגות רוחניות. הנה, בנפשט שיש בו מעט עפר, מועם זוהרה של השלהבת. ואם כן, אר השכל, שהוא חלק מהעולם הרוחני העליון, כמה יחשך זוהרו אם יהיה מעורב בו עפר - בלבול הדעת מעפריות העולם הזה החומרי.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ה, אדר תשע"ב, עמ' 90-91.

שבת 'זכור'

השבת היא השבת לפני פורים ונקראת 'שבת זכור', השבת השנייה מבין 'ארבע הפרשיות'. מוציאים ספר תורה נוסף ובנוסף לפרשת השבוע קוראים את "זכור את אשר עשה לך עמלק" (ספר דברים, סוף פרשת כי תצא).

מדובר במצווה מן התורה ועל כן כולם - גם נשים וילדים - חייבים לבוא לבית הכנסת ולשמוע את קריאת 'זכור'.

עקב מגפת ה'קורונה', מי שעל פי ההנחיות חייב להיות בבידוד, מתבקש לא להגיע לבית הכנסת.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך

סרטונים לפרשה מאת שולי רנד והרב מנחם ברוד באדיבות פרד"ס חב"ד