הבוקר פרצה שביתת עובדי עיריה אשר בה הם לא פינו את האשפה בבית שמש הותיקה ומנעו מעובדי קבלן לעשות זאת. בתגובה העירייה פירסמה הודעה ובה היא טוענת שהשביתה אינה חוקית. 

יו"ר ועד העובדים מסר לשמשנט כי נשלח לראש העיר ד"ר עליזה בלוך מכתב מעו"ד לוין ובו העלה יו"ר הועד את הטענה על כי העירייה הכניסה לעבודה עובדי קבלן , במכתב הם מפרטים את הבעיתיות שבדבר, וכן שהסיכסוך אושר ע"י ההסתדרות.

מצ"ב המכתב שנשלח ע"י ועד העובדים לראש העיר: 

מרשי, ועד עובדי עיריית בית שמש, הורני לפנות אליך כדלקמן: 

1. אמש, השיב יו"ר ועד העובדים, מר ישראל פרץ לפנייתו של סמנכ"ל משאבי אנוש של העירייה, מר ערן בן דב ,בכל הנוגע לחזרה לשולחן המו"מ בין הצדדים כי נוכח העובדה כי ועד העובדים מונע את כניסת הקבלנים לאזורים בהם מפנים עובדי העירייה, הרי שהופסקה ההפרה מצד העירייה וניתן לשוב לשולחן הדיונים ולחדש את המו"מ עוד הבוקר. 

2. אולם עוד זה מדבר, ולועד העובדים נודע כי הבוקר הנחתה העירייה את הקבלנים להיכנס לעבודה באזורים בהם עובדי העירייה מפנים וכי בפועל עובדי הקבלן מבצעים את העבודה בכל אזורי העיר. כתוצאה מכך, נזעקו חברי הועד אל שטחי העיר ומנעו את המשך עבודת הקבלן. 

3. אבהיר כי ניסיונה של העירייה להציג את עבודת הקבלנים בשטח כדבר שבשגרה הקיימת וכחלק מהסטטוס קוו הקיים אינה אמת בלשון המעטה, שכן הכנסת הקבלנים נעשתה משורה ובמקרים בהם נזקקו עובדי העירייה לתגבור. חרף זאת, הפכה העירייה את עבודת הקבלנים לשיגרה, תוך שהיא פועלת לשנות את הסטטוס קוו הקיים ואת ההבנות, תוך פגיעה בעובדי העירייה. 

4. עוד אציין, כי פניית העירייה למשטרת ישראל לא הועילה, שכן בדיקה אותה ערך סגן מפקד תחנת המשטרה הולידה כי משטרת ישראל אינה רשאית להתערב בסכסוך העבודה הקיים בין הצדדים, ומשכך אינה רשאית למנוע את הצעדים הארגוניים אותם עושה מרשתי. 

5. התנהלות העירייה, אשר פועלת באופן שיד אחת מושטת לשלום בעוד שהיד השניה ממשיכה להפר באופן בוטה את ההסכמות וההבנות בין הצדדים, תוך שהיא מכניסה עובדי קבלן לביצוע עבודה באזורים המפונים על ידי עובדי העירייה בלבד. 

6. נבהיר, כי הועדה לתאום וביצוע של ההסתדרות אישרה את סכסוך העבודה, כך שבניגוד לעמדתה של העירייה מדובר בסכסוך עבודה מאושר, וועד העובדים רשאי לנקוט בצעדים ארגוניים, בדמות של אסיפות הסברה וכיו"ב ,עד להשלמת 14 הימים, אשר החלו מיום 1320.1.20. 

7. דו הפרצופיות בה נוהגת העירייה, תוך שהיא עושה כל שלאל ידה לגרום להפרת הנוהג בעירייה ולהוביל להפרטת שירותי התברואה בעיר דוחקים את מרשי לנקיטת צעדים ארגוניים מרחיקי לכת, תוך שהעירייה מעשיה אלו דוחה למעשה את הצעת מרשי לשוב לשולחן הדיונים. 

8. נחזור ונבהיר, כל עוד ממשיכה העירייה להפר את הסכמות הצדדים ולהכניס עובדי קבלן לאזורים המפונים על ידי עובדי העירייה בלבד, לא ניתן יהיה לשוב לשולחן הדיונים ולנהל מו"מ בתום לב.  

9. נוכח חוסר תום ליבה הקיצוני של העירייה והתנהגותה הפסולה, לא נותרה ברירה בידי מרשי, כי אם לשוב לקיומן של אסיפות הסברה לאגפים השונים בעירייה, תוך המשך נקיטת צעדים ארגוניים.  

10. אשוב ואציין את שנאמר במכתבי הקודם כי "אין למרשי אלא להצר על הדרך בה בחרה העירייה לפעול תוך שהיא מעדיפה להעמיק את הסכסוך בין הצדדים על פני שיח והידברות ראויים. היה מצופה כי העירייה תפעל באופן ראוי ונקי ולא בדרך פתלתלה ושאינה ראויה לפתרון המחלוקות בין הצדדים". כך, דומה כי העירייה לא למדה דבר וממשיכה היא לפעול במחשכים ותחבולות, עת מחד מודיעה היא מעל כל במה ואתר כי פניה לשיח ומנגד ממשיכה היא לפעול במסתורים להעמקת הסכסוך בדרך של פגיעה קשה בעובדי התברואה. 

11. ככל שהעירייה תצהיר על הוצאת הקבלנים לאלתר מהעיר בית שמש, יהיה נכון ועד העובדים לשוב אל שולחן הדיונים כפי שצויין במכתבו של יו"ר הועד מיום 1320.1.20.   

 

12. אין באמור לעיל כדי להוות ויתור ו/או לגרוע מכל זכות ו/או טענה השמורות עם ועד העובדים על-פי כל דין.          

העתק: 

עו"ד גיל בר טל – יו"ר הסתדרות המעו"ף 

עו"ד עוז גולדברג – מנהל חטיבת רשויות מקומיות בהסתדרות המעו"ף עו"ד רותי לוי – מנהלת חטיבת עובדי חינוך הסתדרות המעו"ף  מר שלום אדרי – חבר מועצת העיר וסגן ממונה על כ"א בעירייה גב' מירה מינס – מנכ"ל עיריית בית שמש מר ערן בן דב - סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש עו"ד מיקי גסטוירט – יועמ"ש העירייה מר אריה ברדוגו – גזבר העירייה מר ישראל פרץ – יו"ר ועד העובדים

 

וועד העובדים בראשות ישראל פרץ מוסיף: 

"בהמשך להודעה שנמסרה מטעם העירייה, ביממה האחרונה, נאמר לציבור מטעם גורמים בהנהלת העירייה, כי לכאורה ועד עובדי העירייה משבית את עבודות הניקיון והתברואה של העיר הוותיקה ללא כל סכסוך עבודה מאושר ע"י ההסתדרות, אך לא זה המצב.
חשוב לציין כי ועד העובדים רואה לנגד עיניו את רווחת התושבים וליד זה את זכויות העובדים ופרנסתם!
לא הוכרזה שביתה ואיננו שובתים, בסה"כ ועד העובדים מנע את כניסת הקבלנים לאזורי פינוי שבאחריות עובדי העירייה.
ועד העובדים הנחה להמשיך את העבודות כסדרם אך ללא קבלן.
היום החליטה העירייה לפנות אשפה בכל רחבי העיר הוותיקה ע"י קבלן. המצב שנוצר אינו מוגדר כתגבור אלא כדחיקת רגליהם של עובדי העירייה. התנהלות העירייה אשר פועלת באופן שיד אחת מושטת לשלום בעוד שהיד השנייה ממשיכה להפר באופן בוטה את ההסכמות וההבנות בין הצדדים, תוך שהיא מכניסה עובדי קבלן לביצוע עבודה באזורים שאמורים להיות מפונים ע"י עובדי העירייה בלבד.
העירייה נוהגת בדו פרצופיות בכך שהיא עושה כל שעל רוחה לגרום להפרת הנוהג בעירייה ולהוביל להפרטת שירותי התברואה בעיר. 
ועד העובדים התריע עשרות פעמים בכתב ובע"פ בכדי להסדיר ולהוציא את הקבלנים, אך מגמת ההנהלה לסלק את העובדים ולהעביר את העבודה לקבלנים.
נחזור ונבהיר, כל עוד ממשיכה העירייה להפר את הסכמות הצדדים ולהכניס עובדי קבלן לאזורים המפונים ע"י עובדי העירייה בלבד, לא ניתן יהיה לשוב לשולחן הדיונים ולנהל משא ומתן בתום לב.
לועד העובדים לא נותרה ברירה כי אם לשוב לקיומן של אספות הסברה לאגפים השונים בעירייה, תוך כדי המשך נקיטת צעדים ארגוניים.
נמשיך לפעול למען רווחתם של עובדי העירייה ובכללם תושבי העיר אשר להם אנו נותנים שירותים באהבה ובחפץ לב, יום יום, שעה שעה".