לפני מספר דקות פורסמה הודעה על ידי נציב כבאות והצלה ארצי, דדי שמחי, בעקבות מזג האוויר החם שצפוי לימים הקרובים.

כך נכתב בהודעה: "לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני מורה על איסור כללי להדלקת מדורות, החל מיום א' 10 בנובמבר ועד ליום ה' 14 בנובמבר בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ למעט באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 35. למען הסר ספק יובהר, כי איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות בשטחים פתוחים, עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים, גזם וחומרים לרבות במהלך או בקשר עם מסיק זיתים. מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה, בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין".