בחזיון הלילה מוציא הקדוש ברוך הוא את אברהם החוצה, אל חשכת הליל העוצמתית ביותר ("הכי חשוך לפני עלות השחר", כדברי השיר המפורסם), מבקש ממנו לספור את הכוכבים ולאחר הניסיון שנדון מראש לכישלון אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם: "הבט נא השמימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו: כה יהיה זרעך" (בראשית, ט"ו, 5).

נשאלת השאלה, מדוע אמר לו הקדוש ברוך הוא "הבט נא השמימה וספור הכוכבים" כדי להדגים לו שגם זרעו ירבה עד שאי אפשר יהיה לספרו? הרי איש איננו מסוגל לספור את הכוכבים! די היה במה שיאמר לו: הבט נא השמימה וראה שאי אפשר לספור את הכוכבים, כך יהיה זרעך!?

רבי מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת 'חכמי לובלין' והוגה ומייסד 'הדף היומי', כתב בספרו 'אמרי דעת' (לך לך, ט"ו, ה'), כי בפסוק זה יש רמז למעלה חשובה שנתברכו בה זרע אברהם. ה' הורה לאברהם "הבט השמימה", למרות שאתה יודע מראש שלא תוכל לספור את הכוכבים, צא החוצה והבט... הרי אתה מביט השמימה ומנסה לספור אותם. כה יהיה זרעך - גם זרעך לא יגביל את הרצון לפי היכולת, אלא להיפך, היכולת תהיה לפי מידת הרצון.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס"ג, חשוון תשע"ג, עמ' 105.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר ד"ר עליזה בלוך