בפרשה מתואר המקרה של רצח הבל בידי קין. קין מנסה להכחיש: "ויאמר ה' אל קין, אי הבל אחיך? ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי?" (בראשית ד', 9).

על כך כותב ה'כלי יקר': פליאה גדולה על קין, איך אמר 'לא ידעתי'? אם טעה לומר לא יראה ה' ולא יראה במעשי העולם שלמטה, אם כן, למה הקריב מנחה לה'? ונראה לי כי ודאי הבין קין ששאלו הקדוש ברוך הוא על הריגת אחיו והבי 'לא ידעתי' וכו'. כלומר, לא ידעתי שיש עוון בדבר ההריגה, ולא ידעתי אם אני מחוייב לשמור את ראש אחי שלא ייהרג על ידי או לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא: איך לא ידעת? והרי מצווה זו מן המושכלות שהשכל מחייב לקיים מצווה זו אף אם לא נצטווית עליה, כי בביטולה, איש את רעהו חיים בלעו והאדמה תישאר שממה מבלי יושב. ואם כן, האדמה תובעת את עלבון הנהרג, כי קיום האדמה תלוי בזה, כי אם יהיה היתר רצועה להרוג איש את אחיו, אם כן, אי אפשר לאדמה שתתקיים, כי תהיה מציאותה לבטלה ותהיה חרבה מאין יושב, על כן לא תוסיף האדמה תת כוחה לך".

וידועים דברי רבנו ניסים בהקדמה לפירוש הש"ס, כי כל עניין התי במושכלות, כולם חייבים בזה אף אם אין ציווי מפורש.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך כ"ה, תשרי תש"ע, עמ' 216.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך