עם ישראל יוצא היום להצביע כדי להשפיע, הרבה עיניים נשואות בעיקר לשני מגזרים, הערבים והחרדים. שני המגזרים נתונים לעין פקוחה  חשובה למנע זיופי בחירות.

היום עורכים במגזר הערבי גם מעין משאל,  משאל מיוחד במינו, לא על הקמת מדינה פלשתינאית, לא על הכיבוש, לא על מערכת היחסים עם היהודים, ולא  ההתפתחות הכלכלית ומעמדם האזרחי של התושבים הערבים בישראל. על מה?

בכל ישוב בחרו נושא אחד, אחד לא יותר, לבדוק מה דעתו של הציבור הערבים המתגורר באותו ישוב. אופן  ההצבעה במשאל הזה הוא בדף שאלות שניתן לכל אדם שהגיע לקלפי,  יכולים גם כאלה שמחליטים לא להצביע בבחירות להשתתף. בדף הזה מופיע שאלון בנושאים קרדינליים הנוגעים למצב הפנימי בתוך הישוב.

למשל, ברהט,  החליטו להציב שאלה לתושבים, מה דעתכם על החניית משאיות וכלי רכב כבדים, כולל אוטובוסים בתוך העיר.

מה לנו ולרהט?  ובכן,  אם בית שמש לומדת מרהט דברים, למה שלא תלמד ממנה  גם  טיפול בנושא כזה.  לא חייבים, יש חוק  עזר עירוני בבית שמש.

לרשות המקומית בבית שמש כמו לכל רשות ברחבי הארץ יש חוק חניה המוגדר כחוק עזר מקומי. החוק פורסם בשנת 2002 וחתום עליו ראש העיר דאז דניאל וקנין. "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו 251 לפקודת העיריות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה, מתקינה מועצת עיריית בית שמש חוק עזר זה" כך בתחילת החוק.

החוק ארוך, ובו מצוי גם סעיף החניה לאוטובוסים הוא סעיף 8. שימו לב מה כתוב בחוק העזר.

"לא יעמיד אדם, לא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים והמסומנים על ידי תמרור, בהתאם להודעת התעבורה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד .)ב( לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן א לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעיםהוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית )ג) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן הנקוב בתמרור או כל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

אז איך חונים אוטובוסים בעיר בצדי כבישים, למשל שד' בן זאב, לוי אשכול וכד'. ולא רק אוטובוסים מנצלים את החניה חינם הזו בשולי הכביש. בכביש ראשי, בשד' יצחק רבים מעמידים עגלות פרסום, מכוניות למכירה וכדומה. כולם בשולי הכביש כביכול, אבל וגם לצד דרך שחייבת להיות פנויה.

וועדת התנועה של העירייה החליטה לפני שנים לתת לבעלי כלי הרכב הכבדים האלה אישור חניה זמני ברחובות האלה. מדובר באישור זמני שניתן לבעלי האוטובוסים למצוא פתרון קבוע לחניית כלי רכבם בשעה שאינם אוספים או פורקים נוסעים.

רוכשי דירות בהאוטובוסים חוניםהחוק קובע שבמקום בו מותרת חניית אוטובוסים תציב הרשות המקומית תמרורי אזהרה לנוסעים והנוהגים. סיור לאורך רח' בן זאב יגלה לכל עין כי אין תמרורים כאלה. הנה סעיף החוק כלשונו: "ראש העירייה יציין כל מקום חניה כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיףעל ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה.

רשות הפיקוח העירונית אכן מודה שאין תמרורים. ומה עם המשטרה? מדוע אינה מתערבת בעניין ותובעת הצבת תמרורים?