"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" (דברים, ט"ז, 18) נכתב בתחילת הפרשה. במדרש רבה על הפרשה (פרשה ה') כתוב: "מהו 'שופטים ושוטרים'? רבנן אמרי: שיהא השוטר בשופט, כשיהו המעים כנגד המקל והרצועה, ושלא יהא המכה צריך ללקות".

פירוש הדברים: על השופט להיות הגון וירא שמיים כשופט. כשם שהכול מבינים שעל השופטים להיות "חכמים, נבונים ושונאי בצע" (דברים, א', 13), אף על השוטר, שתפקידו להשליט סדר, להיות נקי וישר כמקל וכרצועה, שאם אינם ישרים וחלקים, אי אפשר להשתמש בהם, בבחינת "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים ('עץ יוסף; בבא מציעא ק"ז:).

האדמו"ר מבעלזא, רבי יששכר דב זצ"ל (לקט אמרי קודש, חלק ה', פרשת שופטים, עמ' מ"ז) דרש על כך: יש הבדל יסודי בין שופט לבין שוטר, בעוד שהשופט דן את האדם על פי חכמתו שרכש בלימודיו הרבים, הרי שהשוטר משליט את הסדר בזכות המקל שניתן לו לעבודתו. בעוד שהשופט מדבר וכותב בלבד, השוטר נדרש לבצע מעשים במקום שהדיבורים אינם מועילים.

כל יהודי יכול ליישר בעצמו את דרכיו אם ישכיל ויחכים בתורת ה', יעמיק בה ויפנים מה תפקידו בעולם הזה. הלומד את פרשיות התוכחה וקורא אותן בעיון, יאנו יכו שלא להתעורר ולפחד מן החטא ולירוא מן הבורא שברא אותו, את העולם כולו, את השכר ואת העונש. לימוד זה יכול להיות תחליף לעונש, כי מטרת העונש היא ליישר את האדם, ואם הוא מיישר את עצמו - מה טוב. "שיהא השוטר כשופט" - את תפקיד השוטר, העונש, יחליף האדם במה שישמש כשופט של עצמו.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ע"ג, אלול תשע"ג, עמ' 55.

סרטון לפרשה מאת ידידיה מאיר באדיבות פרד"ס חב"ד

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך