לכל אחת מחמש המגיות בתנ"ך נקבע מועד לקריאתה. בתשעה באב קוראי את מגילת איכה. פסוקי הפרקים שבספר זה מסודרים לפי סדר הא'-ב'. אולם, העוד שבפרק א' מסודרים הפסוקים כולם לפי הסדר, בפקרים ב', ג' וד', הפסוק המתחיל באות פ' מופיע לפני הפסוק המתחיל באות ע'.

הגמרא (סנהדרין, ק"ד:) נותנת טעם בדבר. רבא מביא בשם רבי יוחנן, כי היפוך זה בא ללמדנו כי חטא המרגלים, שאמרו בפיהם את שלא ראו בעיניהם, היה שורש לחורבן הבית. כלומר, הוצאת דיבת השקר על ארץ ישראל הייתה שורש וסיבה לחורבן.

נשאלת השאלה, מדוע חמור לשון הרע עד כדי כך שהוא מהווה שורש פורה ראש ולענה לחורבן הנורא?

המהר"ל (חידושי אגדות, ד"ה 'פצו') מסביר, כי חטא לשון הרע גורם לפירוד בין הדבקים, שהרי כל מהות העוון היא לגרום לפירוד והרחקה מנשוא לשון הרע. לפיכך, הלוקה בצרעת מורחק מחוץ למחנה, מפני שחטא בלשון הרע, ומכריתים אותו ממקומו. שורש כריתת עם ישראל מארצו והרחקתו ממקום מכורתו, נעוץ בחטא לשון הרע שדיברו על ארץ ישראל ובכך הרחיקוה מהם.

בספר 'נתיבות עולם' (נתיב הלשון, פרק ט', ד"ה 'ודע') מוסיף המהר"ל וכותב: "ואם היה לשון הרע גורם לעכב את ישראל במדבר על ידי חטא לשון הרע, איך לא יהיה לשון הרע סיבה לעכב את ישראל בגלות? ומי יודע הסיבה של אריכות גלותנו זו בין האומת, אשר אינה ראויה להיתלות כי אם בחטא הזה, כי המבין דברי חכמה יבין איך השלון הרע מביא אל השפלות והפחיתות... ויותר מזה, כי הוא סילוק השכינה, ואיך תהיה השכינה מתחברת בישראל?".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי, כרך מ"ח, אב תשע"א, עמ' 86

סרטון לתשעה באב ופרשת דברים מאת שולי רנד באדיבות פרד"ס חב"ד