בסוף פרשתנו אנו מצווים על מצוות ציצית, לה מייחסת התורה סגולה לזכור את כל המצוות, ומתוך כך יישמר האדם מן העברה:

"דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורותם,  ועשו להם ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם" (במדבר, ט"ו, 38-40).

כתוב בגמרא (ברכות, יב:), כי "אחרי לבבכם" זו מינות - מחשבת כפירה ואפיקורסות; "אחרי עיניכם" - אלו הרהורי עברה. כלומר, הציצית מזכירה לאדם את קיום כל המצוות, ומתוך כך לא יעלו בליבו מחשבות אפיקורסות והרהורי עברה.

נשאלת השאלה, כיצד מונעת אותם זכירת המצוות?

מבואר בספר 'אור יחזקאל' (אמונה, עמוד ק"א), כי הרהורי עברה נובטים על קרקע תחושת 'הכול בידי', המדגיש, כי הוא שולט על מעשיו ודעתו היא הקובעת וממילא גם אמונתו מתרופפת. מקורה של הרגשה זו הוא מהתבוננות שטחית בעולם, שבו נדמה כי האדם קובע את גורלו, שהרי הנהגת ה' אינה גלויה.

כיצד ישרש האדם מחשבות אלו מליבו?

בזכירת כל מצוות ה'! מטרת המצוות היא שיזכור האדם שאינו חופשי במעשיו. המצווה מורה כי יש מי שציווה אותה ולו כפופים הכול, להשגחתו ולהדרכתו, ואין שום ברייה או כוח היכולים לפעול כנגד רצון הבורא יתברך.

ראיית הציצית מזכירה את מצוות התורה, ועצם הציוויים מסייעים לאדם להתנער מאבק השטחיות, לשוב ולהתבונן כי לא ייתכן שהעולם נברא מעצמו, וכי אלוקים נגלה לאבותנו על ים סוף ובהר סיני ועם של מיליונים חזה עין בעין באלוקותו.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ח, סיון תשע"ב, עמ' 233.

סרטונים לפרשה באדיבות פרד"ס חב"ד' מאת הרב יואל בייטש והרב יואב אקריש

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

;