מתחילים חומש חדש, במדבר, וזה הפסוק הראשון: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד  לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור" (פרק א', פסוק א'.

לכאורה, מידע כללי, איפה, מתי... אבל רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל, מגדולי החסידות, המעוררת לעבודת ה' בשמחה וביראה, בדבקות ובאהבה, אמר כי בפסוק זה רומזת התורה לאדם כיצד ראוי לו לנהוג.

תורתנו הקדושה ניתנה דווקא על הר סיני, מכל ההרים הגבוהים, הרמים והנישאים, שיש בעולם, בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בהר סיני הנמוך והשפל, כדי ללמד את האדםש לעולם יהיה עניו ולא ישיא עצמו על אחרים, כי הנה אותו הר נמוך ובלתי מתגאה הוא שנבחר למשימה שכל ההרים בעולם שאפו אליה - עם סגולה התכנס למרגלותיו והשכינה התגלתה עליו לעיני כל ישראל והתורה ניתנה על ראשו. 

ברם, על האדם להפריד בין הכנעה וענווה לפני ה' לבין עצבות. חלילה לו ליפול לעצבות,כי היא מהווה מחסום גדול לעבודת ה'. צריך אדם להיות תמיד בשמחה, לשמוח בחלקו וביהדותו, מפני שאין השכינה שורה מתוך עצבות.

ידיעה חשובה זו רמוזה בפסוק זה: "וידבר... במדבר סיני באוהל מועד" - אף על פי שעל האדם להכניע עצמו וללמוד את מידת הענווה, כלקח ממה שניתנה התורה בסיני, יחוש עצמו תמיד ב'אוהל מועד', אוהל של חג ושל שמחה, וכך יזכה לעבוד את ה' באושר ובחדווה.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ק"ז, אייר תשע"ו, עמ' 250.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך